پیام والی

2 years 3 months ago

مقام ولایت کابل به آزادی بیان متعهد است و مطابق با قانون دسترسی به اطلاعات ، اطلاعات به موقع را به رسانه ها و مردم ارائه می دهد.

محمد یعقوب حیدری
123