پیام والی

1 year ago

مقام ولایت کابل به آزادی بیان متعهد است و مطابق با قانون دسترسی به اطلاعات ، اطلاعات به موقع را به رسانه ها و مردم ارائه می دهد.

محمد یعقوب حیدری
123