زمونږ سره اړیکی

پته: د صدارت څلور لاری کابل-افغانستان

د اړیکی شمیره: ۰۷۴۴۴۳۴۷۴۸

بریښنالیک: kabul.gov.af@gmail.com   /   kpgo.gov.af@gmail.com