د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د احتکار مخه ونیول شوه.

 

د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د احتکار مخه ونیول شوه.
27-12-1398
د کابل والي په لارښونه، د سروبي ولسوالۍ ولسوال ګوهرخان بابړ په مشري چې د سروبي ولسوالۍ ملکي او نظامي مسؤلینو او د خلکو شورا رییس یې ملتیا کوله، د کرونا د وايروس په عامه پوهاوي او د ټولو توکو نرخونو د کنټرول په موخه د سروبي ولسوالۍ ښار کې یې د دوکاندارانو له پیرلو او پيریدلو توکو څخه نظارت وکړ او د احتکار مخه یی ونیول.
د جزا کود د ۸۰۰ مادې له مخې (کوم کس چې ځان ته د زیاتې ګټې او یا په لوړه بیه پلورلو لپاره په رقابتي بازار کې عامه لومړني، خوراکي او مصرفي توکي پټ وساتي او یا بازار ته یې له عرضه کولو ډډه وکړي، یا هم د نورو خلکو په وسیله یې په بازار کې د عرضې مخنیوی وکړي؛ پدې شرط چې احتکار شوي توکي په بازار کې د لومړنیو توکو د کموالي یا د بیې د لوړېدو لامل شي، احتکار دی او د دې فصل د حکمونو پر بنسټ مجازات کېږي.) د جزا کود د ۸۰۲ مادې پر اساس (کوم کس چې د احتکار په جرم تورن وي، د احتکار شویو توکو د مصادرې سربېره په قصیر حبس محکومېږي.)
د کابل والي ښاغلي محمد یعقوب حیدري ولسوالان، ملکي او امنيتي مسوولينو ته لارښوونه کړې چې د ټولو توکو د نرخونو په کنټرول کې جدي کړنې ترسره کړي او په احتکار کوونکو وګړو قانون پلى کړي.

د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د احتکار مخه ونیول شوه.
27-12-1398
د کابل والي په لارښونه، د سروبي ولسوالۍ ولسوال ګوهرخان بابړ په مشري چې د سروبي ولسوالۍ ملکي او نظامي مسؤلینو او د خلکو شورا رییس یې ملتیا کوله، د کرونا د وايروس په عامه پوهاوي او د ټولو توکو نرخونو د کنټرول په موخه د سروبي ولسوالۍ ښار کې یې د دوکاندارانو له پیرلو او پيریدلو توکو څخه نظارت وکړ او د احتکار مخه یی ونیول.
د جزا کود د ۸۰۰ مادې له مخې (کوم کس چې ځان ته د زیاتې ګټې او یا په لوړه بیه پلورلو لپاره په رقابتي بازار کې عامه لومړني، خوراکي او مصرفي توکي پټ وساتي او یا بازار ته یې له عرضه کولو ډډه وکړي، یا هم د نورو خلکو په وسیله یې په بازار کې د عرضې مخنیوی وکړي؛ پدې شرط چې احتکار شوي توکي په بازار کې د لومړنیو توکو د کموالي یا د بیې د لوړېدو لامل شي، احتکار دی او د دې فصل د حکمونو پر بنسټ مجازات کېږي.) د جزا کود د ۸۰۲ مادې پر اساس (کوم کس چې د احتکار په جرم تورن وي، د احتکار شویو توکو د مصادرې سربېره په قصیر حبس محکومېږي.)
د کابل والي ښاغلي محمد یعقوب حیدري ولسوالان، ملکي او امنيتي مسوولينو ته لارښوونه کړې چې د ټولو توکو د نرخونو په کنټرول کې جدي کړنې ترسره کړي او په احتکار کوونکو وګړو قانون پلى کړي.