موږ د بادارۍ فرهنګ ته د پاى ټکى ايښى او د خدمتګذارۍ فرهنګ ته وده ورکوو!

موږ د بادارۍ فرهنګ ته د پاى ټکى ايښى او د خدمتګذارۍ فرهنګ ته وده ورکوو!

د کابل ولايت او ښاري سکتور مسئولين د يوې غونډې په ترڅ کې د کابل د ښار او ولسواليو خلکو ته د خپلو ترسره شويو کړنو حساب ورکوي.