د نیکمرغه لوی اختر د رارسیدلو له امله د کابل والی محمد یعقوب حیدری د مبارکی پیغام