د ګران هیواد افغانستان د خپلواکی د ۹۹ یم کلیزی په اړه د کابل والی محمد یعقوب حیدری د مبارکی پیغام