د کابل والی د سرک د پرانیست غونډه کی ګډون وکړ

د کابل والي ښاغلي محمد یعقوب حیدري له قلعه موسی، قلعه خاطر څخه تر بی بي مهرو پورې د سړک د رغولو په پرانېستغونډه کې کډون وکړ.