محترم محمد یعقوب حیدری والی جدید ولایت کابل معرفی و به کار آغاز نمودند.

محترم محمد یعقوب حیدری والی جدید ولایت کابل معرفی و به کار آغاز نمودند.