حامد اكرم والي كابل پيروزي تيم ملي كركت افغانستان را در مقابل ايرلند به ملت غرور آفرين و سرفراز تبريك عرض نموده از رب العزت پيروزي هاي بيشتر غرور آفرينان كشور عزيز مان را استدعا مينمايد.

حامد اكرم والي كابل پيروزي تيم ملي كركت افغانستان را در مقابل ايرلند به ملت غرور آفرين و سرفراز تبريك عرض نموده از رب العزت پيروزي هاي بيشتر غرور آفرينان كشور عزيز مان را استدعا مينمايد.