دکارموندنې اعلان

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
د خدماتو او احصایو آمر د بست اعلان
د کابل ولایت استخدام وړ شخص ته د کار سپارلو کمیټي او د موخو د لاسته راوړلو په لپاره یو ۳ رتبه بست د احصایی او معلوماتو د ریاست د معاشاتو په نوی سیستم سره آزادی سیالی ته وړاندی کوی د خدماتو احصایوی آمر وړ نارینه او ښځینه اشخاص کولی شی...
Feb 27, 2019 -