عقد قرار داد قرطاسیه باب سال مالی ۱۳۹۵ ولایت کابل

عقد قرار داد قرطاسیه باب سال مالی ۱۳۹۵ ولایت کابل

ریاست مالی و اداری ولایت کابل به تعداد (۵۷) قلم قرطاسیه بابا مطبوع و غیر مطبوع از قبیل رنگ های پرنتر و ماشین فوتوکاپی مختلف النوع ضرورت شعبات مربوطه خویش بابت سال مالی ۱۳۹۵ به چهار ربع ضرورت دارد.

اشخاص و موسسات که خواهش عقد قرار داد را داشته باشند درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان الی ۲۱ یوم بریاست مالی و اداری ولایت کابل بسپارند، شرطنامه را مطالعه کرده میتوانند تظمین نقداً اخذ میگردد.