زندگینامۀ حامداکرم والی کابل

زندگینامۀ حامداکرم والی کابل

آقای اکرم بتاریخ ۱۳۳۱/۱۲/۱۳ خورشیدی در شهر کابل دریک خانوادۀ منور و متوسط الحال بدنیا آمده تعلیمات ابتدایی  شانرا در مکتب قلعۀ قاضی و متوسطه و عالی خویش را تا سال ۱۳۵۰ خورشیدی در لیسـۀ عالی غازی بپایان رسانیدند. از آنجاییکه در  سال 1351خورشیدی از اثر تظاهرات متعلمین ومحصلین ، پوهنتون کابل مسدود بود ایشان در سال ۱۳۵۳ خورشیدی شامل انستیتیوت پولیتخنیک کابل گردیده و  درسال ۱۳۵۷خورشیدی با اخذ مدرک دیپلوم انجینیر در رشتۀ نفت وگاز از آن انستیتیوت فارغ گردیدند.

بدلیل جبهه گیری سیاسی علیه دولت دست نشاندۀ وقت حاضر به احراز هیچ پست دولتی نشده، به تجارت کشمش و داد و پرداختند تا آنکه جبرأ در سال ۱۳۵۹ خورشیدی (1980 م) وطن را ترک نموده و عازم  کشور فرانسه گردیده و در آنجا بحیث کارمند جیوفزیک در کمپنی توتال مشغول کار شدند. در سال 1984 م (۱۳۶۳ خورشیدی)  ضمن ایفای وظیفه در شرکت مذکور شامل سال سوم فاکولتۀ انجینیری Ecole centrale گردیده و پس از فراغت موفقانه از آنجا تا سال 1987 م ( ۱۳۶۶خورشیدی ) در آن شرکت مشغول کار بودند و در پهلوی مشغولیت در  آن کشور جهت مبارزه علیه دولت دست نشاندۀ وقت در افغانستان عزیز  از سال 1980-1990(۱۳۵۹- ۱۳۶۹ خورشیدی ) بحیث  نمایندۀ محاذ ملی در کشور فرانسه و دیگرکشور های اروپایی  فعالیت های شایان خویش را ادامه دادند. ازسالهای 1992-2001 م (۱۳۷۱-۱۳۸۰خورشیدی)در شرکت مشورتی و تجارتی خویش ایفای وظیفه می‌نمودند. تا آنکه بتاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱ ( ۲۷ قوس ۱۳۸۰ خورشیدی ) به کابل بازگشت نموده و بحیث مشاور امور اقتصادی و سیاسی با سفارت های امریکا، فرانسه و جمهوری فدرال  آلمان، در بدل حق الزحمه کار می‌نمودند.

در سال ۱۳۸۳ خورشیدی ( 2004 م ) بحیث رِییس روابط بین المللی پارلمان افغانستان و از سال  ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ خورشیدی بحیث رییس تشریفات جلالتمآب حامد کرزی رییس جمهور وقت و از آن پس تا حمل ۱۳۹۴ خورشیدی بحیث رییس تشریفات رییس جمهور جلالتمآب اشرف غنی ایفای وظیفه نموده اند و پس از آن تا میزان سال یاد شده پست مشاوریت امنیت ملی را بعهده داشتند تا اینکه در ماه میزان همان سال ذریعۀ حکم جلالتمآب اشرف غنی رییس جمهور کشور بحیث والی کابل مقرر و احراز مقام نمودند.

ایشان از بدو احراز مقام ولایت، شالودۀ کار خویشرا بر دو اصل وپایه اعلام نمودند:

۱: ایجاد همکاری و همآهنگی بین مقام ولایت کابل و دیگر ارگانهای دولتی ذیربط جهت خدمات موثر و سریع برای شهروندان شریف کابل

۲: کوشش و تلاش شباروزی جهت نه تنها کم کردن بلکه از بین بردن فاصلۀ ایجاد شده بین مردم و دولت باساس هدایت جلالتمآب رئیس جمهور کشور آقای دوکتور اشرف غنی.

بدین منظور ایشان در اولین سخنرانی ییکه ایراد فرمودند با اشاره به حدیثی از پیامبر گرامی مان که:

 نعمتان مجهولتان الصحة و والامان ( دو نعمت ناپیدا اند ـ چون در بودن محسوس نیستند ـ صحت و امنیت ) از ارزش و ارتباط تنگاتنگ این دو پدیدۀ حیاتی جهت  فراهم آوری فضای سالم در یک محیط انسانی، عالمانه سخن بمیان آورده و واضح ساختند که امنیت بالای سلامت جسمی، روانی، اخلاقی و ایجاد  کار و شغل شرافتمندانۀ افراد یک جامعه تأثیر مستقیم و بسزایی داشته و در صورتی می‌توان بنیاد های رفاه وسعادت را در یک جامعه استوار کرد که در گام نخست امنیت همه جانبه را درآن جامعه بمیان آورده و درین راستا از هیجچ گونه فداکاری و  تلاش خستگی ناپذیر دریغ نورزید که این خود ایجاب همکاری، همآهنگی و تلاش صادقانۀ تمام ارگانهای دولتی را نموده واین امر هم وسیلۀ ایجاد یک جامعۀ مرفه وسالم گردیده وهر زمانیکه مسؤلین بتوانند مسؤلیت های خود را طور باید و شاید در قبال مردم انجام دهند مورداعتماد مردم قرار گرفته و بگونۀ خودکار فاصله بین مردم و دولت ایجاد نشده و این امرهم وسیلۀ همکاری مردم با دولت را فراهم آورده  که همکاری و اعتماد مردم خود اصل عمده و انکار ناپذیر آوردن امنیت در یک جامعه می‌باشد.

بنا برآن از همان روز های آغازین کاری شان با تدویر جلسات و گردهمآیی ها و دیدار با مسؤلین امنیتی،  شاروالی کابل، وزارت شهرسازی، ادارۀ محیط زیست، ریاست مبارزه با مواد مخدر،  نمایندگان مردم  و شورا های شهری، ریاست امور زنان، متنفذین قومی، ارگانهای دولتی ذیربط، بعضی از سفیران و مؤسسات دول متحابه جهت جلب کمک و همکاری آنان و دیدار مستقیم با مردم و دهقان‌ها چه در مرکز وچه در ولسوالی های چهارده گانۀ ولایت کابل،  گام‌های مؤثر، امید بخش و پیهم را جهت عملی کردن این آرمانهای والا برداشته اند که خواننده گان گرامی این سطور می‌توانند تفصیل این فعالیت ها و گزارشات روزمرۀ ولایت کابل را در صفحۀ فیسبوک ( مقام ولایت کابل ) مطالعه نمایند.