تماس با ما

آدرس: چهارراهی صدارت کابل-افغانستان

تیلفون: ۰۷۴۴۴۳۴۷۴۸

ایمیل آدرس: kabul.gov.af@gmail.com   /   kpgo.gov.af@gmail.com