تماس با ما

تماس با ما

 

آدرس: چهارراهی صدارت کابل-افغانستان

تیلفون: ۰۷۴۴۴۳۴۷۴۸

ایمیل آدرس: info@kabul.gov.af   /   kpgo.gov.af@gmail.com