تماس با ما

آدرس: چهارراهی صدارت کابل-افغانستان

تیلفون: 020210402/0202101334

ایمیل آدرس: kabul.gov.af@gmail.com