پلان انکشافی

پلان انکشاف اقتصادی اجتماعی ولایت کابل مبنی بر سکتور های استراتیژی انکشاف ملی

 

افغانستان(ANDS)

 

معرفی سکتور های استراتیژی انکشاف ملی افغانستانسکتور حکومتداری ، حاکمیت قانون وحقوق بشر

 سکتور زیربنا ومنابع طبیعی

سکتور معارف، مطبوعات، کلچر و سپورت

سکتور زراعت وانکشاف دهات

سکتور  مصونیت اجتماعی

سکتور صحت و تغذی


 سکتور حکومت داری –حاکمیت قانون وحقوق بشر

موقیعت

اسم و تفصیل پروژه

شماره

ولسوالی شکردره

اعمارتعمیرکمپلکس بخش عدلی وقضایی

1

ولسوالی ده سبز

اعمارتعمیرکمپلکس بخش عدلی وقضایی و اعمار اپارتمانهای رهایشی برای روسای دوایر دولتی

2

ولسوالی استالف

اعمارتعمیرکمپلکس بخش عدلی وقضایی

3

ولسوالی فرزه

اعمارتعمیرکمپلکس بخش عدلی وقضایی

4

ولسوالی موسهی

اعمارتعمیرکمپلکس بخش عدلی وقضایی

5

ولسوالی قره باغ

اعمارتعمیرکمپلکس بخش عدلی وقضایی

6

ولسوالی کلکان

اعمارتعمیرکمپلکس بخش عدلی وقضایی

7

ولسوالی پغمان

اعمارتعمیرکمپلکس بخش عدلی وقضایی

8

ولسوالی خاکجبار

اعمارتعمیرکمپلکس بخش عدلی وقضایی

9

ولسوالی چهاراسیاب

اعمارتعمیرکمپلکس واستندردبرای ولسوالی

10

ولسوالی شکردره

اعمارتعمیرکمپلکس واستندردبرای ولسوالی

11

ولسوالی پغمان

اعمار توقیف خانه

12

ولسوالی پغمان

اعمارتعمیرکمپلکس واستندردبرای ولسوالی

13

ولسوالی موسهی

اعمارتعمیرشورای مردمی وانکشافی

14

ولسوالی گلدره

اعمارتعمیرکمپلکس واستندردبرای ولسوالی

15

 

سکتور زیربنا ومنابع طبیعی

موقیعت

اسم و تفصیل پروژه

شماره

ولسوالی موسهی

قیرریزی سرک ولسوالی موسهی به طول 12 کیلومتر از سرک عمومی کابل لوگر الی ولسوالی

1

ولسوالی موسهی

اعمار دیوار استنادی درسطح ولسوالی

2

ولسوالی ده سبز.

قیرریزی سرک به  از ده یحیی الی ولسوالی ده سبز

3

ولسوالی سروبی.

اعمار شبکه برق رسانی ولسوالی سروبی (تمام ولسوالی)

4

ولسوالی ده سبز

انتقال لین برق از ایستگاه هودخیل الی ولسوالی ده سبز و قریه جات

5

ولسوالی خاک جبار

پخته کاری جویها در سطح ولسوالی

6

7ولسوالی کوهدامن کابل

بررسی وحفر کانال پروان از دریایی پنجشیر تا ولسوالی های کوهدامن کابل

7

ولسوالی بگرامی

اکمال انرژی برق در ولسوالی بگرامی(تمام ولسوالی )

8

ولسوالی پغمان

اعمار دیوار استنادی بالای دریایی پغمان

9

ولسوالی بگرامی

اعمار دیوار استنادی در مسیر دریایی لوگر

10

ولسوالی قره باغ

اعمار دیوار استنادی بالای در یایی  استرغچ

11

ولسوالی قره باغ.

اعمار دیوار استنادی 600 متر در قریه باغ علم

12

ولسوالی فرزه.

اعمار 4 کیلومتر دیوار استنادی بالای دریایی فرزه

13

ولسوالی کلکان

اعمار دیوار استنادی قریه  آقا سرای وچمچه مست

14

ولسوالی قره باغ

اعمار دیوار استنادی بالای دریایی استالف

15

 

سکتور معارف، مطبوعات، کلچر و سپورت

موقیعت

اسم و تفصیل پروژه

شماره

ولسوالی خاک جبار

اعمار مکتب ابتدایه نسوان

1

ولسوالی خاک جبار

اعمار مکتب ابتدایه (8 صنف)

2

ولسوالی بگرامی

اعمار سه باب لیسه نوآباد/چرخ آ باد/ گلبته

3

ولسوالی چهار آسیاب

اعمار  یک باب مکتب

4

ولسوالی پغمان

ترمیم کوتی ستاره باغ عمومی

5

ولسوالی خاک جبار

ایجاد و تاسیس دو باب مکتب در بند الوخیل

6

ولسوالی بگرامی

ایجاد واعمار دو باب مکتب

7

در ده ولسوالی کابل

اعمار ده باب تعمیر برای مدیریت های معارف

8

ولسوالی موسهی

ایجاد واعمار دو باب مکتب

9

ولسوالی موسهی

اعمار ذخایر آب اشامیدنی در 9 باب مکتب

10

ولسوالی موسهی

اعمار دو باب مکتب برای اناث

11

10 ولسوالی ولایت کابل

اعمار مراکزفرهنگی در 10 ولسوالی

12

ولسوالی استالف

بازسازی تعمیر تخت استالف و هوتل آن

13

ولسوالی کلکان

اعمار 3 باب مکتب نسوان

14

ولسوالی میربچه کوت

اعمار یک باب دارالعلوم

15

 

سکتور زراعت وانکشاف دهات

موقیعت

اسم و تفصیل پروژه

شماره

ولسوالیهای خاکجبار، کلکان، چهاراسیاب،سروبی وبگرامی وشکردره

اعمارسرک های فرعی  وپلچکها

ازمرکزولسوالی ها به قریه جات

1

ولسوالی های موسهی، قره باغ، پغمان، گلدره، فرزه وخاکجبار

تهیه آب آشامیدنی صحی ازطریق حفرچاه هاوایجاد شبکه های ابرسانی

2

ولسوالی های پغمان ،گلدره،چهاراسیاب ،سروبی وفرزه

اعماربند های اب گردان وذخیره آب

3

ولسوالیهای میربچه کوت، کلکان، قره باغ، خاکجبار و چهاراسیاب

پاک کاری واحیاء مجددکاریز ها وپخته کاری دهنه کاریز

4

ولسوالیهای شکردره، سروبی، پغمان، چهاراسیاب، گلدره، فرزه، بگرامی و خاکجبار

توزیع تخم اصلاح شده بزری کود کیمیاوی و خدمات ماشینری

5

ولسوالیهای قره باغ، استالف، شکردره، کلکان، خاکجبار، موسهی، بگرامی و پغمان

اعمار سردخانه های محلی برای نگاه داری میوه جات و سبزیجات

6

ولسوالیهای قره باغ، استالف، کلکان، سروبی، خاکجبار، موسهی، بگرامی ، پغمان، وشکردره

اعمار دیواری استنادی درمسیر دریا و مسیرسیلاب

7

در 14 ولسوالی

کمک بلاعوض تراکتور های زراعتی به دهاقین

8

در 14 ولسوالی

اصلاح سیستم عصری تاکداری

9

ولسوالیهای سروبی، ده سبز، کلکان، گلدره، فرزه و میربچه کوت

اصلاح نسل حیوانات ازطریق استیشن های القاءمصنوعی و کلینیک های حیوانی

10

ولسوالی موسهی

اعمار شهرک برای معلولین وشهدا

11

کابل-ولسوالیهای

قریه جات-مرکز ولسوالیها

ترانسپورت عامه

12

ولسوالی استالف

ایجاد دستگاه سترنجی بافی

13

 

سکتور  مصونیت اجتماعی

موقیعت

اسم و تفصیل پروژه

شماره

ولسوالیهای 14 گانه

اموزش کورسهای حرفوی ومسلکی

1

ولسوالیهای 14 گانه

اعمار بلاکهای رهایشی ستندرد عوض سرپناه برای گروپ اسیب پذیر جامعه (حوادث طبیعی وغیر طبیعی)عودت کنندگان مهاجرین، معلولین وفامیلهای شهدا

2

ولسوالیهای 14 گانه

تاسیس مراکز اموزش کمپیوتر وانگلیسی

3

ولسوالی قره باغ

اعمار بلاکهای رهایشی در شهرکهای عودت   کنندگان (باریک آب و مموزی)

4

ولسوالیهای 14 گانه

کمپاین اگاهی عامه در عرصه های حوادث غیر مترقبه طبیعی وصحت، معارف، حقوق، محیط زیست و اقتصاد وغیره

5

ولسوالیهای 14 گانه

تاسیس دارالیتام

6

ولسوالی موسهی

اعمار یک باب مسجد جامع

7

ولسوالی های بگرامی ومیربچه کوت

اعمار صالون فاتحه خوانی

8

ولسوالیهای کوهدامن زمین ،بگرامی ،سروبی وده سبز

پروسس میوه جات وسبزی جات

9

ولسوالیهای 14 گانه

پروسس لبنیات

10

ولسوالی موسهی

اعمار شهرک برای معلولین وشهدا

11

کابل-ولسوالیهای

قریه جات-مرکز ولسوالیها

ترانسپورت عامه

12

ولسوالی استالف

ایجاد دستگاه سترنجی بافی

13

 

سکتور صحت و تغذی

موقیعت

اسم و تفصیل پروژه

شماره

ولسوالیهای کلکا ن قر ه با غ و پغما ن

شمولیت کیلنیک های  قلعه موسی قره باغ.ذمه .بازاری کلکان. کمری و.کلینیک صحی جامعه خواجه مسافر پغمان  در پرگرام پی سی اچ

1

باغ عارق ولسوالی قره باغ

اعمار تعمیر کلینیک بی اچ سی باغ عارق  ولسوالی قره باغ و شمولیت کلینیک باغ عارق در پرگرام پی سی اچ  و ایجاد امبولانس سرویس در کلینیک شهرک باریک اب مهاجرین ولسوالی قره باغ

2

مرکز ولسوالی چهار اسیاب

اعمار تعمیر برای شفاخانه صحت عامه چهار اسیاب

3

قریه ولایتی ولسوالی بگرامی

ارتقاء کلینیک  سی اچ سی به سی اچ سی + در ولسوالی بگرامی و ایجاد مرکز امبولانس سیار در سی اچ سی بگرامی

4

مرکز ولسوالی خاک جبار

ارتقاء کلینیک  سی اچ سی به سی اچ سی + در ولسوالی خاک جبار

5

مرکز ولسوالی شکردره

ارتقاء کلینیک  سی اچ سی به سی اچ سی +(15) بستر شکردره و شمولیت کلنیک شکر دره و کاریز میر به پروگرام پی سی اچ

6

مرکز ولسوالی پغمان

ایجاد شفاخانه پغمان 30 بستر

7

ده نو ولسوالی گلدره

ارتقاء کلینیک بی اچ سی ده نو به سی اچ سی +

8

ولسوالی فرزه

اعمار تعمیر کلینیک  و ایجاد سی اچ سی + در مرکز و سب سنتر در قریه بوستان

9

ولسوالی ده سبز

ارتقاء مرکز صحی جامع پل سنگی به مرکز صحی جامع بستر دار

10

قریه ده یحیی ولسوالی ده سبز

اعمار تعمیر کلینیک ده یحیی  ولسوالی ده سبزو شمولیت کلنیک ده یحی و کلنیک بابه قشقار به پروگرام پی سی اچ

11

ولسوالی موسی

ارتقاء مرکز صحی جامع میاخیل به کلینیک  سی اچ سی + ولسولی موسهی

12

مرکز ولسوالی سروبی

ایجاد مرکز تروماتیک سنتر به ظرفیت 20 بستر در ولسوالی سروبی

13

ولسوالی سروبی

ایجاد سرویس امبولانس سنتر  در ولسوالی سروبی

14

ولسوالی استالف

ارتقاء کلینیک  سی اچ سی به سی اچ سی + ولسولی استالف

15