دوا پاشی مواشی در نخاس های کابل آغاز شد

دوا پاشی مواشی در نخاس های کابل آغاز شد

کارمندان فنی و تخنیکی مالداری و صحت حیوانی ریاست زراعت کابل امروز به‌پیشواز از فرا رسیدن عید قربان، کار آگاهی دهی در مورد مرض " تب خون دهنده کانگو " و اضرار آن و دواپاشی مواشی در نخاس های کابل را آغاز نمودند.

طی این برنامه امروز نزدیک به یک‌هزار راس مواشی در نخاس تهیه مسکن کابل دوا پاشی گردید و این برنامه همچنان در دیگر نخاس ها ادامه خواهد یافت.

تب خون دهنده کانگو بیماری مهلک بین انسان و حیوان است که از افرازات، خون و کنه حیوان به انسان منتقل میگردد.