والی کابل با اعضای بیش از ۶۰ نهاد مدنی و فرهنگی دیدار کرد

 

والی کابل با اعضای بیش از ۶۰ نهاد مدنی و فرهنگی دیدار کرد

دوشنبه، ۶ اسد
محمدیعقوب حیدری، والی کابل و رییس کمیتۀ اضطرار مجادله با ویروس کرونا در این ولایت امروز دوشنبه، 6 اسد با اعضای بیش از ۶۰ نهاد مدنی و فرهنگی دیدار کرد.

محمدیعقوب حیدری والی کابل در این دیدار گفت که ادارۀ ولایت کابل تصمیم دارد با مشارکت وسیع مردم، «شورای عالی هماهنگی مردم کابل» را بسازد تا ارادۀ مردم در آن تمثیل شود. او افزود که رهبری ولایت کابل به خاطر تشکیل این شورا با شمار زیادی از اعضای نهادهای مدنی، اجتماعی، فرهنگی و اعضای پارلمان دیدار و گفت‌وگو کرده است.

آقای حیدری پس از تشکیل شورای عالی هماهنگی مردم کابل، تصمیم‌گیری‌ها در مورد کابل به صورت جمعی و با اشتراک اقشار و طرف‌های مختلف گرفته خواهد شد. والی کابل اظهار داشت که کابل بیشترین نفوس را در میان پایتخت‌های جهان دارد و به همین دلیل نیاز اساسی است تا ساختار اداری ولایت کابل تغییر کند تا به مشکلات امنیتی، اشتغال‌زایی، خدمات صحی، خدمات معارف و... رسیده‌گی شود.

آقای حیدری اداره‌های موازی در ولایت کابل را یکی از چالش‌های عمده خواند و گفت که دلیل ناامنی، نبود اشتغال، عدم دسترسی مردم به خدمات صحی، معارف غیرمعیاری و... وجود همین ادارات موازی است که بدون هماهنگی به کار ادامه می‌دهند. والی کابل در بخشی از سخنانش همچنان گفت که نهادهای مدنی و اجتماعی، نهادهای فرهنگی، سیاسی و آموزشی باید در تصمیم‌گیری‌های ولایت کابل نقش داشته باشند.

آقای حیدری گفت که رهبری ولایت کابل تلاش می‌کند تا با استفاده از هر امکانی، برای حل مشکلات مردم کابل کار صورت گیرد. محمدیقوب حیدری از جوانان خواست تا در صفوف نیروهای امنیتی پیوسته و از این طریق به افغانستان خدمت کنند.

اعضای نهادهایی که در این دیدار حضور داشتند، تعهد سپردند که برای تأمین امنیت کابل و از میان برداشتن چالش‌های صحی، معارف، محیط‌زیست، اشتغال‌زایی و مواد مخدر با ولایت کابل و نهادهای امنیتی همکاری داشته باشند.
همزمان با این، اعضای این نهادهای ضمن ستایش و قدردانی از کارکردهای والی کابل، به او لوح سپاس دادند.

والی کابل با اعضای بیش از ۶۰ نهاد مدنی و فرهنگی دیدار کرد

دوشنبه، ۶ اسد
محمدیعقوب حیدری، والی کابل و رییس کمیتۀ اضطرار مجادله با ویروس کرونا در این ولایت امروز دوشنبه، 6 اسد با اعضای بیش از ۶۰ نهاد مدنی و فرهنگی دیدار کرد.

محمدیعقوب حیدری والی کابل در این دیدار گفت که ادارۀ ولایت کابل تصمیم دارد با مشارکت وسیع مردم، «شورای عالی هماهنگی مردم کابل» را بسازد تا ارادۀ مردم در آن تمثیل شود. او افزود که رهبری ولایت کابل به خاطر تشکیل این شورا با شمار زیادی از اعضای نهادهای مدنی، اجتماعی، فرهنگی و اعضای پارلمان دیدار و گفت‌وگو کرده است.

آقای حیدری پس از تشکیل شورای عالی هماهنگی مردم کابل، تصمیم‌گیری‌ها در مورد کابل به صورت جمعی و با اشتراک اقشار و طرف‌های مختلف گرفته خواهد شد. والی کابل اظهار داشت که کابل بیشترین نفوس را در میان پایتخت‌های جهان دارد و به همین دلیل نیاز اساسی است تا ساختار اداری ولایت کابل تغییر کند تا به مشکلات امنیتی، اشتغال‌زایی، خدمات صحی، خدمات معارف و... رسیده‌گی شود.

آقای حیدری اداره‌های موازی در ولایت کابل را یکی از چالش‌های عمده خواند و گفت که دلیل ناامنی، نبود اشتغال، عدم دسترسی مردم به خدمات صحی، معارف غیرمعیاری و... وجود همین ادارات موازی است که بدون هماهنگی به کار ادامه می‌دهند. والی کابل در بخشی از سخنانش همچنان گفت که نهادهای مدنی و اجتماعی، نهادهای فرهنگی، سیاسی و آموزشی باید در تصمیم‌گیری‌های ولایت کابل نقش داشته باشند.

آقای حیدری گفت که رهبری ولایت کابل تلاش می‌کند تا با استفاده از هر امکانی، برای حل مشکلات مردم کابل کار صورت گیرد. محمدیقوب حیدری از جوانان خواست تا در صفوف نیروهای امنیتی پیوسته و از این طریق به افغانستان خدمت کنند.

اعضای نهادهایی که در این دیدار حضور داشتند، تعهد سپردند که برای تأمین امنیت کابل و از میان برداشتن چالش‌های صحی، معارف، محیط‌زیست، اشتغال‌زایی و مواد مخدر با ولایت کابل و نهادهای امنیتی همکاری داشته باشند.
همزمان با این، اعضای این نهادهای ضمن ستایش و قدردانی از کارکردهای والی کابل، به او لوح سپاس دادند.