والی کابل در دیدار با اعضای اتحادیۀ مکاتب خصوصی:

والی کابل در دیدار با اعضای اتحادیۀ مکاتب خصوصی:
کرونا هنوزهم جان شهروندان را تهدید می‌کند

یکشنبه، 5 اسد
محمدیعقوب حیدری، والی کابل و رییس کمیتۀ اضطرار مجادله با ویروس کرونا در این ولایت، امروز یکشنبه، 5 اسد با اعضای اتحادیۀ مکاتب خصوصی دیدار کرد.
محمدداوود بابر، رییس عمومی اتحادیۀ مکاتب خصوصی در این دیدار گفت که چهار ماه پیش طرحی را در پیوند به چگونه‌گی مواجهۀ دولت در زمینۀ معاشات، کرایۀ ساختمان‌ها، پرداخت مالیه و برق مکاتب خصوصی به وزارت معارف سپردند، اما تا کنون به آن توجهی نشده است.

آقای بابر بیان کرد که شماری زیادی از مکاتب خصوصی در روزهای قرنطین درس‌های آنلاین برگزار کردند و نگذاشتند دانش‌آموزان از درس و تعلیم به دور بمانند.
همزمان بااین، محمدیعقوب حیدری، والی کابل در این دیدار گفت که همه‌روزه شهروندان به شفاخانه‌های ویژۀ تداوی کرونا مراجعه می‌کنند و این نشان می‌دهد که کرونا هنوز جان شهروندان را تهدید می‌کند. آقای حیدری افزود که جان دانش‌آموزان بااهمیت‌تر از آموزش‌شان است؛ به همین دلیل دولت، بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها را مشروط به بهتر شدن وضعیت عمومی صحی کشور ساخته است.

او از اعضای این اتحادیه خواست تا گزارشی از مقدار خسارات وارد شده به آنان در روزهای قرنطین و نیز گزارشی از مقدار کمکی که نیاز دارند، به مقام ولایت کابل بفرستند تا در زمینه بحث و به آن رسیده‌گی شود. آقای حیدری همچنان از آنان خواست تا فهرست معلمان‌شان را به مقام ولایت کابل تهیه کنند تا در صحبت با نهادهای خیریۀ داخلی و بین‌المللی به آنان کمک تدارک دیده شود.

والی کابل در بخشی از سخنانش از اعضای این اتحادیه خواست تا فهرست معلمان نخبۀشان را به مقام ولایت کابل برای سهیم ساختن در «شورای عالی هماهنگی مردم کابل» بفرستند. گفتنی است که «شورای عالی هماهنگی مردم کابل» بنابر ابتکار محمدیعقوب حیدری برای انسجام مردم کابل قرار است در هفته‌های آینده رسماً اعلام موجودیت و به فعالیت آغاز کند.