والی کابل با ولسوال و شماری از جوانان میربچه‌کوت دیدار کرد

 

والی کابل با ولسوال و شماری از جوانان میربچه‌کوت دیدار کرد

یکشنبه، 5 اسد
محمدیعقوب حیدری، والی کابل و رییس کمیتۀ اضطرار مجادله با ویروس کرونا در این ولایت امروز یکشنبه، 5 اسد با ولسوال و شماری از جوانان ولسوالی میربچه‌کوت دیدار کرد.

جوانان ولسوالی میربچه‌کوت در این دیدار از فعالیت‌های آقای حیدری ستایش کرده و پیشنهادات‌شان را پیرامون موضوعات چون صحت، زراعت، ورزش، معارف، امنیت و تحصیلات عالی در سطح ولسوالی میربچه‌کوت به والی کابل پیشکش کردند.

آنان از والی کابل خواستند تا شورای هماهنگی مردم کوهدامن تشکیل شود و این شورا خواست‌ها و پیشنهادات مردم این ولسوالی از طریق این شورا به دولت برسد. ایجاد سردخانه‌ها برای نگه‌داری و حفظ حاصلات زراعتی و باغداری این ولسوالی، یکی دیگر از پیشنهادات و خواست‌های این جوانان بود.

همزمان بااین، محمدیعقوب حیدری، والی کابل در این دیدار از آنان خواست تا در پیشبرد برنامۀ میثاق امنیتی با نهادهای دولتی همکار باشند. آقای حیدری گفت که سهم تمام مردم ولسوالی‌های کوهدامن به ویژه جوانان در این میثاق در نظر گرفته شود.

او اظهار داشت که جوانان باید در امر پیشبرد و موفقیت این برنامه، بدون در نظرداشت قوم، زنان و فرهنگ به خاطر انسانیت با این برنامه همکار و همگام شوند. والی کابل سهم جوانان کوهدامن را در شورای عالی هماهنگی مردم کابل با اهمیت خواند و گفت که مشارکت جوانان در تصمیم‌گیری‌های این شورا ارزنده و قابل ملاحظه خواهد بود.

او خطاب به جوانان این ولسوالی گفت که از فرصتی که شورای عالی هماهنگی مردم کابل ایجاد کرده است استفاده کرده و خود را وقف خدمت‌گذاری به مردم خود کنند. آقای حیدری به آنان وعده سپرد که تلاش می‌کند به پیشنهادات این جوانان برای مردم ولسوالی میربچه کوت از هیچ سعی و تلاشی دریغ نورزد.

والی کابل همچنان به ولسوال میربچه‌کوت هدایت داد تا با اداره‌های مربوطه، کار ساخت شهرک معلمین در این ولسوالی را تعقیب و آغاز کند.

والی کابل با ولسوال و شماری از جوانان میربچه‌کوت دیدار کرد

یکشنبه، 5 اسد
محمدیعقوب حیدری، والی کابل و رییس کمیتۀ اضطرار مجادله با ویروس کرونا در این ولایت امروز یکشنبه، 5 اسد با ولسوال و شماری از جوانان ولسوالی میربچه‌کوت دیدار کرد.

جوانان ولسوالی میربچه‌کوت در این دیدار از فعالیت‌های آقای حیدری ستایش کرده و پیشنهادات‌شان را پیرامون موضوعات چون صحت، زراعت، ورزش، معارف، امنیت و تحصیلات عالی در سطح ولسوالی میربچه‌کوت به والی کابل پیشکش کردند.

آنان از والی کابل خواستند تا شورای هماهنگی مردم کوهدامن تشکیل شود و این شورا خواست‌ها و پیشنهادات مردم این ولسوالی از طریق این شورا به دولت برسد. ایجاد سردخانه‌ها برای نگه‌داری و حفظ حاصلات زراعتی و باغداری این ولسوالی، یکی دیگر از پیشنهادات و خواست‌های این جوانان بود.

همزمان بااین، محمدیعقوب حیدری، والی کابل در این دیدار از آنان خواست تا در پیشبرد برنامۀ میثاق امنیتی با نهادهای دولتی همکار باشند. آقای حیدری گفت که سهم تمام مردم ولسوالی‌های کوهدامن به ویژه جوانان در این میثاق در نظر گرفته شود.

او اظهار داشت که جوانان باید در امر پیشبرد و موفقیت این برنامه، بدون در نظرداشت قوم، زنان و فرهنگ به خاطر انسانیت با این برنامه همکار و همگام شوند. والی کابل سهم جوانان کوهدامن را در شورای عالی هماهنگی مردم کابل با اهمیت خواند و گفت که مشارکت جوانان در تصمیم‌گیری‌های این شورا ارزنده و قابل ملاحظه خواهد بود.

او خطاب به جوانان این ولسوالی گفت که از فرصتی که شورای عالی هماهنگی مردم کابل ایجاد کرده است استفاده کرده و خود را وقف خدمت‌گذاری به مردم خود کنند. آقای حیدری به آنان وعده سپرد که تلاش می‌کند به پیشنهادات این جوانان برای مردم ولسوالی میربچه کوت از هیچ سعی و تلاشی دریغ نورزد.

والی کابل همچنان به ولسوال میربچه‌کوت هدایت داد تا با اداره‌های مربوطه، کار ساخت شهرک معلمین در این ولسوالی را تعقیب و آغاز کند.