والی کابل با اعضای اتحادیۀ دانشگاه‌های خصوصی دیدار کرد

والی کابل با اعضای اتحادیۀ دانشگاه‌های خصوصی دیدار کرد

یکشنبه، 5 اسد
محمدیعقوب حیدری، والی کابل و رییس کمیتۀ اضطرار مجادله با ویروس کرونا در این ولایت، امروز یکشنبه، 5 اسد با اعضای اتحادیۀ دانشگاه‌ها خصوصی دیدار کرد.

اعضای این اتحادیه در این دیدار خواهان تبدیلی برق دانشگاه‌ها خصوصی از تجارتی به رهایشی شدند. آنان همچنان گفتند که دولت باید برای جبران خسارات دانشگاه‌های خصوصی در روزهای قرنطین، همکاری جدی کند.

در عین حال، محمدیعقوب حیدری از اعضای اتحادیۀ دانشگاه‌های خصوصی خواست تا آمار مشخص دانشگاه‌های خصوصی در کابل را به مقام ولایت کابل بفرستند تا در زمینه در صورت امکان، همکاری صورت گیرد. آقای حیدری افزود که در آینده شورای برق ولایت کابل ایجاد خواهد شد تا در زمینۀ حل مشکلات برق سکتور خصوصی، در این ولایت اقدام کند.

والی کابل اظهار داشت که دولت تصمیم دارد تا بربنیاد یک تفاهم‌نامۀ جامع با دانشگاه‌های خصوصی، زمینی را در اختیار آنان قرار دهد تا دانشگاه‌های معیاریی به سطح منطقه و در صورت امکان به سطح جهان ساخته شود.