والی کابل با رئیس عمومی اداره ملی محیط زیست افغانستان دیدار کرد

 

والی کابل با رئیس عمومی اداره ملی محیط زیست افغانستان دیدار کرد

شنبه، 4 اسد
محمد یعقوب حیدری والی کابل با شاه زمان میوندی رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست کشور و معین مسلکی آن اداره، در دفتر کاری‌اش دیدار و ملاقات کرد.

در این دیدار شاه زمان میوندی رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست کشور نگرانی‎‌های خودرا از افزایش آلودگی هوا در فصل زمستان امسال با والی کابل شریک کرد و گفت که تدابیر و اقدامات لازم را باید در فصل زمستان امسال بگونه جدی و اساسی گرفته شود زیرا بر مبنای مطالعات تخنیکی که از سوی این اداره صورت گرفته است، نشان داده شده که آلودگی هوا در فصل زمستان امسال افزایش می‌یابد.

آقای میوندی سوخت ذغال سنگ در فصل زمستان، تراکم تردد وسایط ترانسپورت شهری و موجودیت سرک های خامه در سطح شهر کابل را یکی از گزینه‌های عمدۀ آلودگی هوا عنوان کرد و گفت که بمنظور مدیریت آلودگی هوا با مسئولین ادارات مختلف هماهنگی‌ و جلسات متعددی را نیز دایر کرده است.

رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست در سخنانش گفت که استفادۀ بدیل از ذغال سنگ مانند نفت و گاز، کاهش تردد ترانسپورت شهری و توجه جدی بمنظور ساخت و ساز سرک های خامه میتواند در کاهش آلودگی هوا موثر واقع شود.

در ادامه محمد یعقوب حیدری والی کابل از اقدام ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست کشور حمایت کرد و گفت که باید در یک پلان مشترک بخاطر کاهش آلودگی هوا مبارزه نمائیم.

آقای حیدری در سخنانش گفت که اگر شهرک‌های رهایشی و بلند منزل‌ها از لحاظ سوخت به گاز تبدیل شود و در کاهش آلودگی هوا بسیار موثر خواهد بود.

والی کابل علاوه کرد که ترافیک کابل موترهای که بر خلاف طرح قیود و محدودیت‌ها مبنی بر اینکه نمبر آخر پلیت موتر شان تاق در روزهای تاق و نمبر آخر پلیت جفت در روزهای جفت تردد نکنند جریمه نمایند.

آقای حیدری افزود که مشارکت مردم در کاهش آلودگی هوا نیز نیاز است که خوشبختانه اداره محلی ولایت کابل بمنظور بسیج ملی، با اقشار مختلف مردم(نهاد های سیاسی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی و علمی) دیدار و جلسات متعدد را داشته و آنان حمایت و پشتیبانی خویش را در بخش‌های امنیتی، انکشافی و اجتماعی نیز اعلام کرده اند.

آقای حیدری بمنظور تطبیق هر چه بهتر پلان تدابیری تأکید کرد که تیم‌های نظارتی اداره ملی حفاظت محیط زیست ایجاد و با تیم‌های نظارتی و آگاهی عامه کمیته اضطرار مجادله با ویروس کرونا، در سطح شهر نظارت و آگاهی دهی نموده و متخلفین را نیز جریمه کنند.

والی کابل با رئیس عمومی اداره ملی محیط زیست افغانستان دیدار کرد

شنبه، 4 اسد
محمد یعقوب حیدری والی کابل با شاه زمان میوندی رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست کشور و معین مسلکی آن اداره، در دفتر کاری‌اش دیدار و ملاقات کرد.

در این دیدار شاه زمان میوندی رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست کشور نگرانی‎‌های خودرا از افزایش آلودگی هوا در فصل زمستان امسال با والی کابل شریک کرد و گفت که تدابیر و اقدامات لازم را باید در فصل زمستان امسال بگونه جدی و اساسی گرفته شود زیرا بر مبنای مطالعات تخنیکی که از سوی این اداره صورت گرفته است، نشان داده شده که آلودگی هوا در فصل زمستان امسال افزایش می‌یابد.

آقای میوندی سوخت ذغال سنگ در فصل زمستان، تراکم تردد وسایط ترانسپورت شهری و موجودیت سرک های خامه در سطح شهر کابل را یکی از گزینه‌های عمدۀ آلودگی هوا عنوان کرد و گفت که بمنظور مدیریت آلودگی هوا با مسئولین ادارات مختلف هماهنگی‌ و جلسات متعددی را نیز دایر کرده است.

رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست در سخنانش گفت که استفادۀ بدیل از ذغال سنگ مانند نفت و گاز، کاهش تردد ترانسپورت شهری و توجه جدی بمنظور ساخت و ساز سرک های خامه میتواند در کاهش آلودگی هوا موثر واقع شود.

در ادامه محمد یعقوب حیدری والی کابل از اقدام ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست کشور حمایت کرد و گفت که باید در یک پلان مشترک بخاطر کاهش آلودگی هوا مبارزه نمائیم.

آقای حیدری در سخنانش گفت که اگر شهرک‌های رهایشی و بلند منزل‌ها از لحاظ سوخت به گاز تبدیل شود و در کاهش آلودگی هوا بسیار موثر خواهد بود.

والی کابل علاوه کرد که ترافیک کابل موترهای که بر خلاف طرح قیود و محدودیت‌ها مبنی بر اینکه نمبر آخر پلیت موتر شان تاق در روزهای تاق و نمبر آخر پلیت جفت در روزهای جفت تردد نکنند جریمه نمایند.

آقای حیدری افزود که مشارکت مردم در کاهش آلودگی هوا نیز نیاز است که خوشبختانه اداره محلی ولایت کابل بمنظور بسیج ملی، با اقشار مختلف مردم(نهاد های سیاسی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی و علمی) دیدار و جلسات متعدد را داشته و آنان حمایت و پشتیبانی خویش را در بخش‌های امنیتی، انکشافی و اجتماعی نیز اعلام کرده اند.

آقای حیدری بمنظور تطبیق هر چه بهتر پلان تدابیری تأکید کرد که تیم‌های نظارتی اداره ملی حفاظت محیط زیست ایجاد و با تیم‌های نظارتی و آگاهی عامه کمیته اضطرار مجادله با ویروس کرونا، در سطح شهر نظارت و آگاهی دهی نموده و متخلفین را نیز جریمه کنند.