برای 100 خانوادۀ نیازمند در ناحیه پنجم شهر کابل کمک توزیع شد

برای 100 خانوادۀ نیازمند در ناحیه پنجم شهر کابل کمک توزیع شد
امروز چهارشنبه 31 ثور1399، برای 100 خانواده نیازمند در ساحۀ سرک اولِ خوشحال خان، ناحیه پنجم شهر کابل از طرف شرکت «بشیر نوید گروپ» در هماهنگی با کمیتۀ اضطرار جلوگیری از شیوع ویروس کرونا کمک توزیع شد.
کمک‌های توزیع شده برای هر خانواده که شامل یک بوری آرد و یک قوطی روغن می‌شد با حضور داشت حنیفه گرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل و رییس کمیتۀ امداد، نمایندۀ شرکت «بشیر نوید گروپ» و وکیل گذر توزیع شد.
معاون امور اجتماعی ولایت کابل از کمک‌های شرکت «بشیر نوید گروپ» سپاسگزاری کرده گفت که نقش شرکت‌ها و موسسات همکار در امر مبارزه با شیوع ویروس کرونا و کمک‌رسانی به مردم مهم است.
معاون امور اجتماعی ولایت کابل نقش مردم را جهت حفظ شرایط قرنطینه و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مهم دانسته و خواهان ادامۀ همکاری و رعایت توصیه‌های صحی از جانب مردم شد.
او بار دیگر بر تعهد حکومت مبنی بر حمایت از افراد نیازمند و بی‌بضاعت در جریان قرنطین تاکید کرد.
در ادامه نثار احمد اساس نمایندۀ «بشیر نوید گروپ» و حاجی خیال محمد حسینی نمایندۀ مردم محل از توجه مقام ولایت کابل و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان برای رسید‌گی به مشکلات مردم اظهار سپاس کرده و بر ادامۀ همکاری‌های‌شان با کمیتۀ اضطرار مبارزه با ویروس کرونا اطمینان داد.
در پایان برای خانواده‌های نیازمند مطابق لیست و تحت نظارت کمیتۀ امداد و نماینده‌گان مردم کمک‌ها تسلیم داده شد.