والی کابل با نمایندگان اتحادیه دکانداران بازار مندوی دیدار نمود

 

چهارشنبه 10 ثور
محمد یعقوب حیدری والی کابل و رئیس کمیته اضطراری مجادله با ویروس کرونا، با شماری از نمایندگان اتحادیه دکانداران بازار مندوی دیدار نمود.
در این دیدار که علی یزدان پرست نماینده مردم در شورای ولایتی کابل نیز حضور داشت، مشکلات این دکانداران با والی کابل شریک کرد و خواستار باز شدن دکان های شان شدند.
والی کابل به آن ها هدایت داد تا در مشوره با همدیگر دکان های شان را کتگوری بندی نموده و دکان های که مواد اولیه مورد ضرورت مردم را فراهم می نماید، به صورت مرحله وار باز شود.

 

https://www.facebook.com/Kabul1880/photos/pcb.3493508084009621/3493507314009698/?type=3&theater