جلسه رؤسای کمیته ‌های 8 گانه دایر شد

 

 
10 ثور 1399
امروز، چهارشنبه، جلسه رؤسای کمیته های هشت گانه‌ی «کمیته اضطرار جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در ولایت کابل»، به ریاست محترم محمدیعقوب حیدری والی کابل و رییس این کمیته برگزار گردید.
در این جلسه ابتدا رؤسای کمیته ها گزارشات کاری شان را به مقام محترم ولایت و ریاست کمیته اضطرار ارائه نمودند. سپس آقای حیدری والی و رییس کمیته اضطرار جلوگیری از شیوع کرونا در ولایت کابل، طرح‌ها و دیدگاهای شان را راجع به تشدید قرنطینه در شهر، کمک رسانی به نیازمندان، مدیریت مؤثر و شفاف برنامه‌ها، به اشتراک کنندگان شریک و پیرامون آن رای زنی و فیصله صورت گرفت. والی کابل ضمن صدور هدایات تازه به کمیته ها، پیشنهاداتی مشخصی را برای پیشکش به کابینه و رهبری حکومت نیز مشخص و نهایی نمود.
کمیته رابط و آگاهی عامه