والی کابل با وزیر صحت عامه کشور ملاقات کرد.

والی کابل با وزیر صحت عامه کشور ملاقات کرد.
6/1/1399
محمد یعقوب حیدری والی کابل و اعضای کمیته مجادله با ویروس کرونا با فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه در حالی دیدار و ملاقات کرد که معین و روئسای مربوط آن وزارت نیز حضور داشتند.

محمد یعقوب حیدری والی کابل از اجراات و اقدمات پیشگیرانه بخاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در ولایت کابل معلومات داد و افزایش آزمایش های لابراتواری برای تشخیص ویروس کرونا در سطح ولایت کابل ، مسدود کردن مال بازار ها، کاهش فعالیت تمام وسایط حمل و نقل شهری و توقف فلانکوچ ها و تونس های ترانسپورت شهری، مسدود کردن مکان های پر ازدحام، رستورانت ها، هتل ها، حمام ها و سایر مکان های اجتماعی، جمع آوری معتادین در گدام های شاروالی کابل و ارائه خدمات صحی به آنها، کاهش ورود وسایط نقلیه به داخل شهر کابل بمنظور تراکم ترانسپورتی و مدیریت و کنترول اصنافیکه تحت رژیم قرنطین قرار میگیرد از پیشنهاداتی بود که در آن ملاقات ارائه کرد.
والی کابل ازدحام مراجعین در برخی از دروازه های وزارت ها را نگران کننده خوانده گفت که تمام ادارات دولتی به استثنای برخی ادارات ضروری در سطح ولایت کابل باید به مدت 3 هفته رخصت داده شوند.

در ادامه داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور از کارکرد و فعالیت‌های اداره محلی ولایت کابل و کمیته مجادله با ویروس کرونا ابراز قدردانی نموده و از ایجاد تیم نیازسنجی بمنظور بررسی و اقدامات پیشگیرانه بخاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا خبر داده گفت که زمینه قرنطین و ارائه خدمات صحی از جمله 7 هزار معتاد در سطح ولایت کابل، بتعداد یک هزار معتاد فراهم و قرار است قرنطین شوند.
وزیر صحت عامه کشور اطمینان داد که بمنظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به ولایت کابل توجه صورت میگیرد.