برای شماری از زارعان، کود کیمیایی و نهال توزیع شد

برای شماری از زارعان، کود کیمیایی و نهال توزیع شد
۵حمل۱۳۹۹
ریاست زراعت ولایت کابل امروز به منظور حمایت و توان‌بخشی زارعان ولسوالی پغمان، کود کیمیایی و نهال توزیع کرد.

در کنار این کمک‌ها که شامل ۷۰۰بوری کود کیمیایی‌سیاه (دای‌امونیم‌فاسفیت) و ۱۴۰۰ بوری کود کیمیایی سفید(یوریا) بود، ۲۳۰۰ نهال مثمر نیز برای ۲۳۰ باغدار توزیع شد.

در جریان توزیع، عمرجان منگل رییس زراعت ولایت کابل، موسی رحمتی ولسوال پغمان و جمعی دیگر از باشندگان ولسوالی پغمان اشتراک داشتند.
این کمک توسط سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد (F.A.O) فراهم شده‌است.