کارگاه دسترسی به بازارهای معیاری راه اندازی شد

 

کارگاه دسترسی به بازارهای معیاری راه اندازی شد
۲۸حوت۱۳۹۸
ریاست زراعت ولایت کابل امروز کارگاهی را برای دسترسی مالداران به بازارهای معیاری راه اندازی کرد.

در این کارگاه که برای یک روز راه اندازی شد، مالداران با مسوولان تولیدی‌های محصولات لبنی، روی دسترسی بهتر به بازارهای معیاری بحث کردند.

این مالداران که شمار آنان به ۶۰ تن می‌رسید، روی انتخاب راهکاری برای دسترسی بهتر به بازارهای مناسب و معیاری برای عرضه لبنیات تاکید کردند.

آنان از مسوولان ریاست زراعت ولایت کابل خواستار فراهم سازی فرصت‌ها برای عرضه بیشتر لبنیات به ویژه شیر به تولیدی‌های محصولات لبنی شدند.

ایجاد چنین فرصت‌ها برای مالداران، دام‌پروران و کشاورزان سبب افزایش تولیدات داخل و صادرات بیرون کشور خواهد شد که هم باعث رشد اقتصادی مالداران و هم خودکفایی کشور در بخش

کارگاه دسترسی به بازارهای معیاری راه اندازی شد
۲۸حوت۱۳۹۸
ریاست زراعت ولایت کابل امروز کارگاهی را برای دسترسی مالداران به بازارهای معیاری راه اندازی کرد.

در این کارگاه که برای یک روز راه اندازی شد، مالداران با مسوولان تولیدی‌های محصولات لبنی، روی دسترسی بهتر به بازارهای معیاری بحث کردند.

این مالداران که شمار آنان به ۶۰ تن می‌رسید، روی انتخاب راهکاری برای دسترسی بهتر به بازارهای مناسب و معیاری برای عرضه لبنیات تاکید کردند.

آنان از مسوولان ریاست زراعت ولایت کابل خواستار فراهم سازی فرصت‌ها برای عرضه بیشتر لبنیات به ویژه شیر به تولیدی‌های محصولات لبنی شدند.

ایجاد چنین فرصت‌ها برای مالداران، دام‌پروران و کشاورزان سبب افزایش تولیدات داخل و صادرات بیرون کشور خواهد شد که هم باعث رشد اقتصادی مالداران و هم خودکفایی کشور در بخش