والی کابل: هیچ شخصی حق احتکار را ندارد و با محتکرین برخورد قانونی صورت میگیرد.

والی کابل: هیچ شخصی حق احتکار را ندارد و با محتکرین برخورد قانونی صورت میگیرد.
28-حوت-1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل بازار باغ قاضی ناحیه اول شهر کابل را بمنظور جلوگیری از احتکار و گرانفروشی مواد خوراکی، مورد بررسی و نظارت قرار داد.
نخست والی کابل با رئیس و کارکنان ریاست ناحیه اول، وکلای گذر، رئیس اتحادیه دوکانداران و تعداد کثیری از دوکانداران بازار باغ قاضی در آن ریاست در حالی ملاقات کرد که معاون امنیتی قوماندانی امنیه و معاون اوپراتیفی ریاست امنیت ملی ولایت کابل و شماری از مسئولان ادارات ملکی اینولایت نیز حضور داشتند.
والی کابل احتکار برخی دوکانداران را غیر قانونی، غیرشرعی و غیرقابل قبول خوانده گفت که هیچ شخصی حق احتکار را ندارد و با محتکرین برخورد قانونی صورت میگیرد.
والی کابل به مردم اطمینان داد که محتکرین به ارگان های عدلی و قضایی مشروط بر اینکه تعهد نمایند تا احتکار نکنند و پول اضافه ستانی را واپس به مشتریان ندهند، معرفی خواهند گردید.
والی کابل و هیئت همراه شان از برخی دوکانداران آن بازار بازدید بعمل آورده و اطمینان داد که به کمبود مواد غذایی در سطح شهر و ولسوالی های ولایت کابل مواجه نخواهیم گردید و از مردم خواست تا مواد غذایی را به اندازه نیاز خویش خریداری نمایند.

مطابق ماده 800 کود جزا(شخصی که به مقصد سودجویی بیشتر یا فروش نرخ بلندتر از قیمت رقابتی مواد اولیه، ارتزاقی و مصرفی مورد نیاز عامه را پنهان کند یا از عرضه مواد مذکور امتناع ورزد یا مانع عرضه آن توسط سایر اشخاص گردد، مشروط براینکه مواد احتکار شده منجر به کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت‌ها در بازار شود، مرتکب جرم احتکار شناخته شده، مطابق احکام این فصل، مجازات می‌گردد.)
ماده 802 کود جزا (شخصی که مرتکب جرم احتکار گردد، علاوه بر مصادره مواد احتکار شده به حبس قصیر نیز محکوم می‌گردد.)