جلسه فوق العاده در مورد جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و تجدید نظر در قسمت توزیع کمک های غذایی و غیر غذایی برای عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی در ریاست مهاجرین ولایت کابل برگزار شد

جلسه فوق العاده در مورد جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و تجدید نظر در قسمت توزیع کمک های غذایی و غیر غذایی برای عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی در ریاست مهاجرین ولایت کابل برگزار شد
٢٧ حوت ١٣٩٨
جلسه که تحت ریاست حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل با اشتراک رئیس امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کابل, نمایندگان موسسات ملی و بین المللی در ریاست مهاجرین کابل برگزار شد، ابتدا رئیس مهاجرین کابل در مورد کمک های توزیع شده و خدمات انجام یافته و پلان های سال ١٣٩٩ وآمادگی موسسات در مورد جلوگیری شیوع ویروس کرونا، تجدید نظر در قسمت توزیع کمک ها برای عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی و فعالیت های انجام شده در قسمت خدمات زیربنایی شهرک ها به اشتراک کنندگان معلومات داده و خواهان همکاری از موسسات شد.
سپس معاون امور اجتماعی ولایت کابل از همکاری موسسات ملل متحد در قسمت توزیع کمک ها قدر دانی نموده و از موسسات خواست تا در مورد آمادگی ها در برابر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و ایجاد یک گروه (گروپ) منظم از موسسات بخاطر آگاهی دهی از ویروس کرونا و توزیع مواد ضد عفونی کننده توجه جدی داشته باشند و همچنان یاد آوری نمود که مشکلات شهرک استاد خلیل الله خلیلی(باریک آب) بزودی حل خواهد شد و به تمام بیجاشدگان داخلی وعودت کنندگان مطابق فرمان ٣٠٥ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، نمرات زمین توزیع میگردد، در ضمن از موسسات خواست الی بهتر شدن وضعیت از جلسات و تجمعات که ضروری نباشد جلوگیری نمایند.
در اخیر فیصله صورت گرفت تا همه موسسات آمادگی فوق العاده را در قسمت موارد یاد شده داشته باشند.