کمپاین احداث باغ های مثمر در ولایت کابل آغاز شد :

 

کمپاین احداث باغ های مثمر در ولایت کابل آغاز شد :
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
این کمپاین توسط عمرجان منکل ریس زراعت کابل باغرس نهال در ولسوالی پغمان ولایت کابل آغاز شد.
در جریان این کمپاین در ساحه ای بیش از ۹۰۰ جریب زمین در ۱۴ ولسوالی ولایت کابل باغ های مثمر احداث میگردد.

ریس زراعت کابل میگوید " نهال های مثمر از نوع تصدیق شده و پر حاصل است که در قوریه های داخل کشور تحت نظر متخصصین پرورش یافته اند"
این نهال ها از سوی برنامه ملی باغداری ومالداری وزارت زراعت آبیاری و مالداری تهیه شده است

کمپاین احداث باغ های مثمر در ولایت کابل آغاز شد :
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
این کمپاین توسط عمرجان منکل ریس زراعت کابل باغرس نهال در ولسوالی پغمان ولایت کابل آغاز شد.
در جریان این کمپاین در ساحه ای بیش از ۹۰۰ جریب زمین در ۱۴ ولسوالی ولایت کابل باغ های مثمر احداث میگردد.

ریس زراعت کابل میگوید " نهال های مثمر از نوع تصدیق شده و پر حاصل است که در قوریه های داخل کشور تحت نظر متخصصین پرورش یافته اند"
این نهال ها از سوی برنامه ملی باغداری ومالداری وزارت زراعت آبیاری و مالداری تهیه شده است