جلسه کمیسیون ولایتی منع خشونت علیه زنان و کمیته جندر ولایت کابل دایر گردید

جلسه کمیسیون ولایتی منع خشونت علیه زنان و کمیته جندر ولایت کابل دایر گردید
22-حوت-1398
جلسه کمیسیون ولایتی منع خشونت علیه زنان و کمیته جندر در ولایت کابل تحت ریاست حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل با حضور روئسای امور زنان، معارف و صحت عامه ولایت کابل و نماینده حقوق بشر در تالار کنفرانس های مقام ولایت کابل تدویر گردید.
در ابتداء فریده مشعل قریشی رئیس امور زنان ولایت کابل فیصله ها و تصامیم قبلی جلسه کمیسیون منع خشونت ولایتی و کمیته جندر را مرور و مورد بحث قرار داد.
سپس طبق آجندا حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل خواهان حضور به موقع تمامی اعضای جلسه را جهت غنامندی و موثریت جلسات عنوان کرد.
متاقباً مطابق آجندای جلسه، ریاست امور زنان ولایت کابل پرزنتیشن را پیرامون وضیعت عمومی محبس پلچرخی که حاوی مشکلات از قبیل ( نبود کلینیک صحی، نبود کودکستان، کمبود مواد اعاشوی برای زندانیان، عدم رعایت حفظ الصحه و نظافت، عدم بررسی دوسیه مجرمین به موقع و زمان معین) و دریافت راه حل ها به اشتراک کننده گان ارایه گردید.
همچنان در این جلسه رئیس صحت عامه ولایت کابل درباره اقدامات وزارت صحت عامه برای جلوگیری از مبتلا شدن به مرض کرونا صحبت های همه جانبه نمود.
در اخیر، جلسه از سوی حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل مثبت ارزیابی گردیده و در این جلسه روی موضوعات فوق الذکر فیصله گردید:
1. ارسال مکتوب به وزارت محترم صحت عامه و معارف جهت ایجاد کودکستان ها و صنف های آموزشی برای زندانیان و همچنان پیرامون ایجاد کلینیک های مجهز با پرسونل و جلوگیری از شیوع مرض کرونا در محبس پلچرخی.
2. تدویر جلسه مشترک با ریاست کودکستان ها در رابطه به فعال سازی شیر خوارگاه و کودکستان در محبس پلچرخی.
3. ارسال مکتوب به شاروالی کابل جهت همکاری برای حفظ الصحه و نظافت محوطه محبس پلچرخی.
ایشان از نماینده کمیسیون حقوق بشر خواستند تا در جلسه بعدی از قضایای افراد بی سرپرست گزارش مفصل ارایه نموده تا به قضایای متذکره از طریق کمیسیون منع خشونت ولایتی رسیدگی صورت گیرد.