جلسه تحلیل نبض اجتماع در روند صلح با اشتراک نماینده گان اقشار مختلف مردم در ولایت کابل دایر گردید.

جلسه تحلیل نبض اجتماع در روند صلح با اشتراک نماینده گان اقشار مختلف مردم در ولایت کابل دایر گردید.
22-حوت-1398
جلسه تحلیل نبض اجتماع در روند صلح تحت ریاست محبوب الله محبی معاون مالی و اداری مقام ولایت کابل با اشتراک روئسای ادارات داخلی، نماینده های دانشگاهی، علما، فرهنگیان، اشخاص دارای معلولیت، فعالین مدنی و فعالین حقوق زنان دایر گردید.
محبوب الله محبی معاون والی کابل صلح را یک اصل اساسی مردم افغانستان عنوان نموده و آغاز پروسه صلح و مذاکرات بین الافغانی را یکی از برنامه های بزرگ دولت جمهوری اسلامی افغانستان یاد کرد.

معاون والی کابل علاوه کرد که برای جمع آوری مشوره ها، نظریات و پیشنهادات اقشار مختلف جامعه جلسات متعدد در سطح حکومت صورت گرفته که قرار است همچو جلسات در سطح 34 ولایات کشور نیز راه اندازی گردد و نظریات و پیشنهادات اقشار مختلف جامعه جمع آوری شود.

در ادامه اشتراک کننده گان نظریات و پیشنهادات خویش را مطابق به پرسشنامه ایکه از قبل برای آنها داده شده بود پاسخ های جامع و مؤثری را ارایه کردند.

آنها مهمترین چالش و نگرانی ها خویش را در پیوند به پروسه صلح، نبود اجماع سیاسی میان سیاسیون کشور، مسلح بودن طالبان و امکان حملات مسلحانه آنها به بعضی از شهرها و مراکز ولایات کشور، تمرکز اصلی مذاکرات صلح بالای حفظ و تقویت پایه های اساسی نظام جمهوریت، قانون اساسی و مردم سالاری در کشور، تأمین حقوق، آزادی ها و دستآورد های دموکراتیک 18 سال گذشته که مردم افغانستان به خاطر آن قربانی های فراوان مادی و معنوی داده اند، مطرح کردند.

آنها در نظریات خویش حفظ قانون اساسی، نظام جمهوریت، استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، حفظ منافع و ارزش های ملی، حمایت از آزادی بیان، حقوق بشری و مدنی همه اقشار جامعه، خاصتن زنان ودیگر اقشار آسیب پذیر و در نهایت حفظ قوای مسلح کشور را خط سرخ دولت میدانند که باید در جریان مذاکرات رعایت گردد.
آنها پیشنهادات مشخصی را برای رفع چالش ها، نگرانی ها و آسیب ها در روند صلح و مذاکرات بین الافغانی نیز بیان داشتند.