افتتاح پروژه مصونیت غذایی در پغمان:

 

افتتاح پروژه مصونیت غذایی در پغمان:
۲۱/۱۲/۱۳۹۸
این پروژه برای بیش از ۱۱۰۰ تن از مردم محل در بخش های تکنالوژی جدید زراعتی شامل " احداث باغ های متراکم سیب، قطعات نمایشی کچالو و ترویج مرغداری " عملی میشود.
عمرجان منگل ریس زراعت کابل میگوید این پروژه به هزینه نزدیک به ۲۱،۲ میلیون افغانی به کمک سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد تطبیق خواهد شد و طی آن برای ۲۰۰ زن بی بضاعت مرغ های تخمی و برای ۲۳۰ باغدار - باغ های متراکم احداث خواهد شد . و همچنان ۷۰۰ تن از احداث قطعات نمایشی کچالو مستفید می شوند

ریس زراعت کابل میگوید که به منظور تطبیق بهتر این پروژه - پیشاپیش برنامه های اموزشی برای مامورین و مستفید شوندگان این پروژه برگزار می‌شود.
وی در جریان اولین کورس اموزشی در ولسوالی پغمان از اشتراک کننده ها تقاضا کرد تا در تطبیق پروژه با جدیت گام بردارند.

افتتاح پروژه مصونیت غذایی در پغمان:
۲۱/۱۲/۱۳۹۸
این پروژه برای بیش از ۱۱۰۰ تن از مردم محل در بخش های تکنالوژی جدید زراعتی شامل " احداث باغ های متراکم سیب، قطعات نمایشی کچالو و ترویج مرغداری " عملی میشود.
عمرجان منگل ریس زراعت کابل میگوید این پروژه به هزینه نزدیک به ۲۱،۲ میلیون افغانی به کمک سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد تطبیق خواهد شد و طی آن برای ۲۰۰ زن بی بضاعت مرغ های تخمی و برای ۲۳۰ باغدار - باغ های متراکم احداث خواهد شد . و همچنان ۷۰۰ تن از احداث قطعات نمایشی کچالو مستفید می شوند

ریس زراعت کابل میگوید که به منظور تطبیق بهتر این پروژه - پیشاپیش برنامه های اموزشی برای مامورین و مستفید شوندگان این پروژه برگزار می‌شود.
وی در جریان اولین کورس اموزشی در ولسوالی پغمان از اشتراک کننده ها تقاضا کرد تا در تطبیق پروژه با جدیت گام بردارند.