پیام محترم محمد یعقوب حیدری والی ولایت کابل به مناسبت روز جهانی زن!

بسم الله الرحمن الرحیم

زنان، مادران و خواهران شریف!

هشتم مارچ مصادف است با روز جهانی و روز همبسته گی زن که ازین روز در افغانستان و جهان تجلیل بعمل می آید.

اجازه بدهید تا بدین مناسبت، بهترین تبریکات و تمنیات نیک خود را به نمایندگی از هیئت رهبری وکارمندان اداره محلی ولایت کابل به تمام زنان شریف کشور ، ابراز نمائیم.

اداره محلی ولایت کابل مصمم است تا برنامه ها و فعالیت های را که جهت مشارکت زنان در توسعه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در سطح این ولایت رویدست دارد، طور موفقانه تحقق بخشیده تا زنان شهر و ولسوالی های کابل از خدمات مناسب در عرصه های مختلف بهره مندگردیده و در حل نیازمندی آنها سهم فعالی را انجام بدهیم.

ما باورمند هستیم که اجرای برنامه های انکشافی در شهر و ولسوالی های کابل، ناشی از برنامه های توسعوی این ولایت می تواند شرایط زندگی اقتصادی و اجتماعی زنان را بهبود بخشیده و زمینه های شغلی را برای آنها مساعد گرداند.

اداره محلی ولایت کابل تلاش می نماید تا با همکاری مردم و نهاد های فعال مدافع حقوق زنان، نقش زنان در حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه ارتقا یافته و زنان بتوانند در پرتوی ارشادات دین مقدس اسلام و قانون اساسی کشور از حقوق و آزادی های مشروع و قانونی خود برخوردار گردند که ریاست امور زنان ولایت کابل با داشتن برنامه های کاری مشخص در سطح این ولایت مورد حمایت همه جانبه رهبری این ولایت قرار دارد.

اداره محلی ولایت کابل تلاش می نماید تا سطح عرضه خدمات و شرایط بهتر کاری برای زنان در ادارات ولایت کابل را بهبود بخشیده و زمینه تحصیلات را برای آنها که به سبب جنگ های تحمیلی از پروسه تعلیم و تربیه باز مانده با همکاری وزارت های محترم معارف و تحصیلات عالی مساعد سازد.

در اخیر یکبار دیگر بهترین تبریکات خویش را به نماینده گی از هیئت رهبری ، کارمندان و مردم ولایت کابل به زنان شریف افغانستان و جهان عرض نموده و ضمن استدعای پیروزی مردم مان در راه ترقی و پیشرفت کشور ، ختم جنگ ، خشونت و نا امنی ها، تامین صلح سراسری، عادلانه و پایدار در کشور ، حمایت و پشتبانی خود را از حقوق و ازادی های قانونی زنان کشور ابراز می دارم.

با احترام

محمد یعقوب"حیدری"
والی کابل