والی کابل تقدیر شد

والی کابل تقدیر شد
17/12/1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل با رئیس و اعضای شورای عالی گذر قلعه ملک ولسوالی پغمان دیدار نموده که در این دیدار والی کابل از سوی این شورا مورد تقدیر و ستایش قرار گرفت.

تیمورشاه عثمانی رئیس شورای عالی گذر قلعه ملک ولسوالی پغمان و چند تن از اعضای این شورا در رابطه به مشکلات اجتماعی و انکشافی گذر قلعه ملک صحبت نمودند و از حل بخشی از این مشکلات ها ابراز خرسندی کردند.
رئیس و اعضای این شورا به پاس خدمات ارزنده، کارکردها و برنامه های اداره محلی ولایت کابل با تفویض تقدیرنامه به والی کابل، حمایت شان را با اداره محلی ولایت کابل نیز اعلام کردند.

محمد یعقوب حیدری والی کابل رسیده گی و حل مشکلات مردم را از اولویت های کاری اداره محلی ولایت کابل عنوان نموده، تصریح کرد که اداره محلی ولایت کابل در تلاش است تا به مشکلات مردم در اسرع وقت رسیده گی قانونی و بموقع نمایند.