والی و رئیس شورای نظامی ولایت کابل مسئولین ارشد نظامی ولایت کابل پوسته های امنیتی در ولسوالی خاکجبار مورد بررسی قرار دادند.

والی و رئیس شورای نظامی ولایت کابل مسئولین ارشد نظامی ولایت کابل پوسته های امنیتی در ولسوالی خاکجبار مورد بررسی قرار دادند.
13/12/1398
محمد یعقوب حیدری والی و رئیس شورای نظامی ولایت کابل از پوسته امنیتی ساحه چکری، دره روجان در حالی بازدید و مورد بررسی قرار دادند که مسئولین ارشد نظامی ولایت کابل ایشان را همراهی میکردند.
در ابتداء محمد یعقوب حیدری والی و رئیس شورای نظامی ولایت کابل و هیئت همراه شان، قطعه تشریفات پوسته امنیتی دره روجان نظم و عامه ولسوالی خاکجبار را معاینه و روز ملی امنیتی و دفاعی کشور را برایشان تبریکی داده و وضعیت امنیتی ساحه چکری، دره روجان و مسیر آن را مورد بررسی قرار دادند.
والی کابل از شجاعت و دلیری نیروهای ملی امنیتی و دفاعی را به نیکی و مبارزان بر حق یاد کرده و اطمینان دادند که رهبری ولایت کابل و مردم با عزت ولسوالی خاکجبار در حمایت و پشتیبانی شما میباشند.