معاون والی کابل: حمایت از نهادهای مدنی ‌بستگی به چگونگی و میزان موثریت برنامه‌هایی است که از سوی این نهادها راه اندازی

معاون والی کابل: حمایت از نهادهای مدنی ‌بستگی به چگونگی و میزان موثریت برنامه‌هایی است که از سوی این نهادها راه اندازی می‌شود.
12 حوت 1396
حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل امروز در دیدار با شکریه جلالزی رئیس موسسه هماهنگی و پیشرفت زنان افغان تصریح کرد که اداره ولایت کابل از نهادهای مدنی کمک‌رسان حمایت می کند و این حمایت‌ بستگی به چگونگی و میزان موثریت برنامه‌هایی است که از سوی این نهادها راه اندازی می‌شود.
در این دیدار ابتدا شکریه جلالزی رئیس موسسه هماهنگی و پیشرفت زنان افغان (A.W.C.P.O) کارنامه‌های آن موسسه در بخش‌های گوناگون اجتماعی را ارائه کرد و هدف ایجاد این نهاد را فراهم سازی مواد غذایی به نیازمندان خواند و از اداره ولایت کابل خواست که با اعلام حمایت، در راستای عملی سازی برنامه‌ها، با آن موسسه همکار باشد.
در ادامه حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل، حمایت از نهادهای مدنی کمک‌رسان را از عمده‌ترین اهداف اداره ولایت کابل خواند و تاکید کرد که حمایت‌ از موسسات و نهادهای مدنی کمک‌رسان بستگی به چگونگی و میزان موثریت برنامه‌هایی است که از سوی این نهادها راه اندازی می‌شود.
وی تاکید کرد که اداره ولایت کابل، روند و نتایج فعالیت‌های موسسات در شهر و نواحی را به گونه دقیق نظارت می‌کند و هدف آن تامین عدالت، عرضه بهتر خدمات و انکشاف متوازن در این ولایت است.
در اخیر معاون والی کابل، از شکریه جلالزی رئیس آن موسسه خواست که برنامه‌ها را به گونه رسمی به مقام ولایت کابل ارائه کنند که در هماهنگی با این اداره، در تطبیق بهتر آن مساعی شود.