نشست هماهنگی برای رسیدگی به چالش‌ها و مشکلات پروژه‌های ملی انکشافی پایتخت برگزار شد

نشست هماهنگی برای رسیدگی به چالش‌ها و مشکلات پروژه‌های ملی انکشافی پایتخت برگزار شد
10 حوت 1398
اداره ولایت کابل نشستی را به منظور هماهنگی بیشتر میان برخی اداره‌ها و رسیدگی به مشکلات و چالش‌ها در راستای تطبیق طرح‌های ملی انکشافی برگزار کرد.
در این نشست که به ریاست قضاوتوال معراج‌الدین حامدی رئیس عمومی محکمه استیناف و اشتراک حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل، روسای استملاک شاروالی و اراضی ولایت کابل، روسای حوزه‌های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم محکمه وثایق برگزار شد، روی رسیدگی به برخی مشکلات و چالش‌ها فرا راه تطبیق پروژه‌های سرک حلقوی کابل لوگر، پل ساحه کمپنی و سرک آن، دیوار تحکیمی دریای کابل، سرک چهل دختران، بندهای شاه توت و للندر و نیز ترمینل ترانسپورتی صحبت شد و برای بهبود روند تطبیق این طرح‌ها و نیز رسیدگی به مشکلات و چالش‌ها تصامیم عملی اتخاذ شد.