کارزار تدوین پلان عمل بیجاشدگان برگزار شد.

کارزار تدوین پلان عمل بیجاشدگان برگزار شد.
5 حوت 1398
حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل در کارزار تدوین پلان عمل بیجاشدگان، تسهیلات و هماهنگی برای استقرار مجدد بیجاشدگان داخلی در محل‌ها را هدف مهم کمیته ادغام مجدد ولایت کابل خواند.
در این کارزار که از سوی ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت کابل راه اندازی شد، سید حسین عالمی بلخی وزیر امورمهاجرین و عودت کنندگان، حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل، روسای سکتور اداره ولایت کابل، نهادهای ملی و بین المللی نیز اشتراک داشتند که روی برخی چالش‌ها و مشکلات عودت کنندگان به کشور صحبت شد.
ابتدا سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، رسیدگی به امور مهاجران و بیجاشدگان داخلی قبل از حکومت وحدت ملی را یک امر فراموش شده خواند و افزود که با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، رسیدگی به این بخش در اولویت کار حکومت قرار گرفت و بیش از هر زمان دیگر به آن توجه شد، اما با آنهم بسنده نیست و نیاز است که در این خصوص گام های اثرگذار دیگری نیز برداشته شود.
وی، مهاجرت را یک معضل جهانی عنوان کرد و " پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی " را سند مهم و جامع برای حل بحران مهاجرت خواند و تاکید کرد:
" جنگ چهل ساله در افغانستان به مردم آسیب های فراوان رسانیده است، بیجاشدگان نیز زاده‌ی همین جنگ ها می‌باشند، اکنون موضوع مهم رسیدگی به بیجاشدگان است."
در ادامه حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل روی اهداف و برنامه‌های آینده اداره ولایت کابل برای عودت کنندگان، ایجاد فرصت های شغلی و دسترسی آنان به حقوق اساسی بیجاشدگان چون حق تحصیل و نیز مدیریت درست کمک ها برای بیجاشدگان سخن گفت و تاکید کرد که تسهیلات و هماهنگی برای استقرار مجدد بیجاشدگان داخلی در محل‌ها از اهداف مهم کمیته ادغام مجدد ولایت کابل می باشد.