والی کابل: وضع باید طوری طراحی شود که انگیزهء کار و تلاش برای انکشاف و پیشرفت کشور میان افراد جامعه افزایش یابد.

 

والی کابل: وضع باید طوری طراحی شود که انگیزهء کار و تلاش برای انکشاف و پیشرفت کشور میان افراد جامعه افزایش یابد.

2 حوت 1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل امروز در نشستی با شماری از ولسوالان، تاکید کرد که باشندگان کشور به ویژه پایتخت نشینان در آستانه مذاکرات صلح قرار دارند و نیاز است وضع طوری طراحی شود که انگیزه کار و تلاش برای انکشاف، بازسازی و پیشرفت کشور میان افراد جامعه افزایش یابد و به جای درگیر بودن به مسائل سیاسی برای عمران، بازسازی و پیشرفت کشور تلاش کنند.
در این نشست که طبق هدایت جلالتمآب محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور برگزار شد، ولسوالان ولسوالی‌های میربچه‌کوت، شکردره، کلکان، فرزه، قره‌باغ، استالف و گلدره اشتراک داشتند که روی مواردی چون صلح، تامین امنیت، عرضه خدمات و رسیدگی به مشکلات باشندگان ولسوالی‌ها صحبت شد.
ابتدا ولسوالان ولسوالی‌های یاد شده گزارش‌‌های چگونگی وضعیت اجتماعی ولسوالی‌ها را ارائه کردند.

سپس محمد یعقوب حیدری والی کابل، از آنان خواست که برای تامین امنیت باشندگان، عرضه خدمات و رسیدگی به مشکلات و چالش‌های محیطی آنان در هماهنگی با مسوولان نظامی مساعی به خرچ دهند و هرگاه با چالشی در این خصوص روبه رو شدند، با اداره ولایت کابل شریک سازند.

وی تاکید کرد که در بخش نوکریوالی‌های اداره‌های ولسوالی‌‌‌ها افراد باید توظیف باشند که در صورت بروز مشکل رسیدگی کنند.

والی کابل: وضع باید طوری طراحی شود که انگیزهء کار و تلاش برای انکشاف و پیشرفت کشور میان افراد جامعه افزایش یابد.

2 حوت 1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل امروز در نشستی با شماری از ولسوالان، تاکید کرد که باشندگان کشور به ویژه پایتخت نشینان در آستانه مذاکرات صلح قرار دارند و نیاز است وضع طوری طراحی شود که انگیزه کار و تلاش برای انکشاف، بازسازی و پیشرفت کشور میان افراد جامعه افزایش یابد و به جای درگیر بودن به مسائل سیاسی برای عمران، بازسازی و پیشرفت کشور تلاش کنند.
در این نشست که طبق هدایت جلالتمآب محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور برگزار شد، ولسوالان ولسوالی‌های میربچه‌کوت، شکردره، کلکان، فرزه، قره‌باغ، استالف و گلدره اشتراک داشتند که روی مواردی چون صلح، تامین امنیت، عرضه خدمات و رسیدگی به مشکلات باشندگان ولسوالی‌ها صحبت شد.
ابتدا ولسوالان ولسوالی‌های یاد شده گزارش‌‌های چگونگی وضعیت اجتماعی ولسوالی‌ها را ارائه کردند.

سپس محمد یعقوب حیدری والی کابل، از آنان خواست که برای تامین امنیت باشندگان، عرضه خدمات و رسیدگی به مشکلات و چالش‌های محیطی آنان در هماهنگی با مسوولان نظامی مساعی به خرچ دهند و هرگاه با چالشی در این خصوص روبه رو شدند، با اداره ولایت کابل شریک سازند.

وی تاکید کرد که در بخش نوکریوالی‌های اداره‌های ولسوالی‌‌‌ها افراد باید توظیف باشند که در صورت بروز مشکل رسیدگی کنند.