والی کابل با نمایندگان و شماری از قریه‌داران ولسوالی بگرامی دیدار کرد.

والی کابل با نمایندگان و شماری از قریه‌داران ولسوالی بگرامی دیدار کرد.
29 دلو 1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل امروز در دیدار با قریه‌داران و نمایندگان اهالی ولسوالی بگرامی، بر حل و رسیدگی به مشکلات اجتماعی آنان تاکید کرد.
در این دیدار ابتدا شماری از نمایندگان اهالی ولسوالی بگرامی از وجود برخی مشکلات در بخش های ثبت و احوال نفوس، تطبیق پروژه‌های انکشافی و صحت ابراز نگرانی کردند و از والی کابل خواستار رسیدگی به این مشکلات شدند.
در ادامه محمد یعقوب حیدری والی کابل سخن گفت و تاکید کرد که انکشاف متوازن ولسوالی‌های پایتخت از برنامه‌های اساسی اداره ولایت کابل به همکاری سایر بخش‌های ذیربط است و در این خصوص
وی افزود که برای رشد متوازن ولسوالی‌ها به ویژه ولسوالی بگرامی برنامه‌هایی روی دست است که به زودی عملی خواهد شد.
در ادامه والی کابل هدایت سپرد تا احمدالله ترون رییس ثبت و احوال نفوس ولایت کابل به مشکل آنان در این بخش رسیدگی کند.
در اخیر تاکید کرد که با سفری به ولسوالی بگرامی مشکلات در بخش صحت و سایر موارد دیگر را مرفوع خواهد کرد.