نهاد الفا افغانستان به همکاری دفتر اوزون اداره ملی حفاظت محیط زیست برنامه آموزشی دو روزه را تحت عنوان ECHO در قصر چهلستون کابل برگزار نمود.

نهاد الفا افغانستان به همکاری دفتر اوزون اداره ملی حفاظت محیط زیست برنامه آموزشی دو روزه را تحت عنوان ECHO در قصر چهلستون کابل برگزار نمود.
27-دلو-1398
در این برنامه انجنیر عزت الله صدیقی معین مسلکی اداره ملی حفاظت محیط زیست، حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل، نثار احمد بهاوی سفیر محیط زیست افغانستان و شماری از نمایندگان جامعه مدنی، فعالان محیط زیست و محصلین اشتراک داشتند.
هدف عمده این برنامه بلند بردن سطح آگاهی اشتراک کنندگان در مورد موضوعات مهم محیط زیستی و دریافت راه حل های برای چالشهای موجوده محیط زیستی در کشور بود.
حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل طی صحبت هایشان برنامه آموزشی ECHO را جهت جلوگیری از آلوده گی هوا حایز اهمیت دانسته گفت: "آلودگی هوا نه تنها یک بعد زندگی بشر را آسیب پذیر می سازد؛ بلکه ابعاد صحی، روانی، اجتماعی و اقتصاد زندگی اجتماعی را نیز متاثر می نماید، که با برگزاری چنین کنفرانس ها می توانیم جنبه های مختلف آلودگی هوا را بطور علمی مطالعه و بررسی نموده و راه حل های مناسب را برای کاهش و جلوگیری آن جستجو نمائیم.
بانو گیرووال همچنان آلودگی هوا کابل را چالش بزرگ دانسته و پیرامون جلوگیری از آلوده گی هوا، همکاری مردم و بخصوص جوانان با ارزش خوانده و بر مشارکت جوانان در حشرهای عمومی پاکاری جاده ها و سرک ها و آگاهی دهی عامه برای مردم تاکید ورزیدند.
در جریان این برنامه اشتراک کنندگان معلومات علمی را در مورد معاهدات چندین جانبه محیط زیستی،‌ اهمیت لایه اوزون و پروتوکول مونتریال، تغییر اقلیم و فرصت های موجود، تاثیرات محیط زیست بر روان انسانها،‌ مثمریت انرژی و نقش نهاد های جامعه مدنی در بهبود محیط زیست ارائه گردیده و بحث صورت گرفت.