والی کابل با مسئولین دفتر مرکزی WFP مقیم کابل ملاقات کرد.

والی کابل با مسئولین دفتر مرکزی WFP مقیم کابل ملاقات کرد.

محمد یعقوب حیدری والی کابل با انجنیر عزت الله و عاطف شِر مسئولین دفتر مرکزی WFP مقیم کابل در حالی ملاقات کرد که رئیس زراعت و مشاوران مقام ولایت کابل نیز حضور داشتند.

در این دیدار مسئولین دفتر مرکزی WFP سازمان ملل متحد در رابطه به کارکردهای تطبیق شده سال روان و پلان قابل اجرای سال 1399 معلومات ارائه نموده گفتند که در سال 1398 بعداز سروی بتعداد 18550 فامیل به ارزش 24.9 ملیون افغانی برای مهاجرین و مسحقین، مواد غذایی و پول نقد توزیع گردیده و همچنان بتعداد 1282 فامیل بی بضاعت برای مدت 9 ماه، فی فامیل هر ماه مبلغ 6 هزار افغانی پول نقد دریافت نموده اند که روند توزیع آن هنوز قابل اجرا میباشد. همچنان برای نخستین بار بتعداد 1256 فامیل مسحق در ولسوالی موسهی بعداز سروی کمک ومساعدت دریافت خواهند کرد.

آنها علاوه کردند که در بخش زیربناها در سال 2020 در بخش کانال ها، دیوارهای استنادی در ساحات آسیب پذیر، ذخیره آب آشامیدنی و گرین هوز ها(سبزخانه) برای ولسوالی های خاکجبار، سروبی، کلکان و موسهی همکاری خواهند نمود.
در ادامه والی کابل ضمن قدردانی و اظهار خرسندی از فعالیت های بشردوستانه دفتر مرکزی WFP سازمان ملل متحد، تقاضا کرد تا در ولسوالی های کمتر انکشاف یافته، فعالیت های خویش را افزایش داده و کارهای بنیادی را در آن ولسوالی ها انجام دهند.
در اخیر مسئولین دفتر WFP از ادامه همکاری ها و مساعدت ها و تقویت هماهنگی با اداره محلی ولایت کابل به والی کابل اطمینان داده و هر گونه همکاری و آماده گی های شان را با اداره محلی ولایت کابل وعده سپردند.