والی کابل برای نظارت از میزان تطبیق پروژه‌های انکشافی به ولسوالی استالف سفر کرد

 

والی کابل برای نظارت از میزان تطبیق پروژه‌های انکشافی به ولسوالی استالف سفر کرد
23-دلو-1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل در سفری به ولسوالی استالف، از میزان پیشرفت کار ساخت ترمینال ترانسپورتی، چگونگی عرضه خدمات صحی و روند ترمیم مهمان خانه تخت استالف نظارت کرد.
در این سفر که نماینده اداره مستقل انکشاف زون پایتخت، روئسای سکتوری ولایت کابل و شماری دیگر از مسوولان اشتراک داشتند، محمد یعقوب حیدری والی کابل با مسوولان ملکی و نظامی، نمایندگان مردم، قریه‌داران و باشندگان روستای خواجه حسن که در محل ساخت ترمینال ادعای ملکیت داشتند نیز دیدار کرد.
این باشندگان مدعی‌اند که ملکیت ترمینال متعلق به آنان است و از والی کابل خواستار رسیدگی به این معضل شدند.
والی کابل پس از سمع اظهارات آنان، به مسوولان ذیربط هدایت سپرد که در راستای بررسی اسناد و مدارک آنان هرچه زودتر عمل کنند و در رسیدگی به مشکلات آنان توجه جدی کنند.
وی از باشندگان قریه خواجه حسن خواست که مانع تطبیق طرح‌های انکشافی ملی نشوند و در تطبیق این طرح‌ها با مراجع ذیربط همکار باشند.
در ادامه مسوولان ریاست های سکتوری به نوبت از تطبیق طرح‌ها در سال روان و برنامه‌های قابل اجرا برای سال 1399 معلومات ارائه کردند و سپس باشندگان ولسوالی استالف با حمایت از تطبیق پروژه ترمینال ترانسپورتی، برنامه و پلان های اداره محلی ولایت کابل در راستای عرضه خدمات، انکشاف متوازن و سایر موارد را ستودند و متعهد به همکاری‌های بیشتر در این خصوص شدند.
در اخیر والی کابل و هیئت همراه از مهمان‌خانه تخت استالف و مرکز صحی این ولسوالی دیدن کردند و تلاش‌های اداره مستقل انکشاف زون پایتخت در راستای تطبیق به موقع، با کیفیت و اثرگذار پروژه های انکشافی را به نیکی یاد کردند.
والی کابل همچنان از مسوولان مرکز صحی قریه خواجه حسن خواست که در عرضه خدمات صحی و با کیفیت برای باشندگان آن ولسوالی بیش از پیش تلاش کنند.

والی کابل برای نظارت از میزان تطبیق پروژه‌های انکشافی به ولسوالی استالف سفر کرد
23-دلو-1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل در سفری به ولسوالی استالف، از میزان پیشرفت کار ساخت ترمینال ترانسپورتی، چگونگی عرضه خدمات صحی و روند ترمیم مهمان خانه تخت استالف نظارت کرد.
در این سفر که نماینده اداره مستقل انکشاف زون پایتخت، روئسای سکتوری ولایت کابل و شماری دیگر از مسوولان اشتراک داشتند، محمد یعقوب حیدری والی کابل با مسوولان ملکی و نظامی، نمایندگان مردم، قریه‌داران و باشندگان روستای خواجه حسن که در محل ساخت ترمینال ادعای ملکیت داشتند نیز دیدار کرد.
این باشندگان مدعی‌اند که ملکیت ترمینال متعلق به آنان است و از والی کابل خواستار رسیدگی به این معضل شدند.
والی کابل پس از سمع اظهارات آنان، به مسوولان ذیربط هدایت سپرد که در راستای بررسی اسناد و مدارک آنان هرچه زودتر عمل کنند و در رسیدگی به مشکلات آنان توجه جدی کنند.
وی از باشندگان قریه خواجه حسن خواست که مانع تطبیق طرح‌های انکشافی ملی نشوند و در تطبیق این طرح‌ها با مراجع ذیربط همکار باشند.
در ادامه مسوولان ریاست های سکتوری به نوبت از تطبیق طرح‌ها در سال روان و برنامه‌های قابل اجرا برای سال 1399 معلومات ارائه کردند و سپس باشندگان ولسوالی استالف با حمایت از تطبیق پروژه ترمینال ترانسپورتی، برنامه و پلان های اداره محلی ولایت کابل در راستای عرضه خدمات، انکشاف متوازن و سایر موارد را ستودند و متعهد به همکاری‌های بیشتر در این خصوص شدند.
در اخیر والی کابل و هیئت همراه از مهمان‌خانه تخت استالف و مرکز صحی این ولسوالی دیدن کردند و تلاش‌های اداره مستقل انکشاف زون پایتخت در راستای تطبیق به موقع، با کیفیت و اثرگذار پروژه های انکشافی را به نیکی یاد کردند.
والی کابل همچنان از مسوولان مرکز صحی قریه خواجه حسن خواست که در عرضه خدمات صحی و با کیفیت برای باشندگان آن ولسوالی بیش از پیش تلاش کنند.