نشست مشترک وزارت های سکتوری، ادارات ملکی، نظامی و نماینده های مردم ولایت کابل به منظور پیگیری و تحقق هدایات جلالتمآب رئیس ج.ا.ا. در گفتمان ملی، دایر گردید.

نشست مشترک وزارت های سکتوری، ادارات ملکی، نظامی و نماینده های مردم ولایت کابل به منظور پیگیری و تحقق هدایات جلالتمآب رئیس ج.ا.ا. در گفتمان ملی، دایر گردید.
21-دلو-1398
در این نشست وزیران و معینان وزارت های سکتوری، روئسای عمومی و مسئولین ادارات شرکت برشنا، اداره مستقل انکشاف زون پایتخت، آبیاری و کانالیزاسیون، نماینده های منتخب ولایت کابل در ولسی جرگه و شورای ولایتی، قوماندان عمومی گارنیزیون کابل، قوماندان فرقه 111 کابل، قوماندان امنیه ولایت کابل، رئیس امنیت ملی، معاونین مقام ولایت کابل، روئسای واحد های دومی ادارات ملکی در ولایت کابل، ولسوالان و روئسای شوراهای انکشافی ولسوالی های موسهی، چهارآسیاب، خاکجبار و سروبی و سایر ولسوالی های ولایت کابل اشتراک داشتند.

محمد یعقوب حیدری والی کابل از تدویر گفتمان ملی، جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با مردم ولایت کابل که داشتند، مشکلات و نیازمندی های مردم این ولایت در آن مطرح گردید، ابراز خرسندی نموده گفت که نشست امروزی بمنظور تحقق و تطبیق هدایات جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد ولسوالی های موسهی، چهارآسیاب، خاکجبار و سروبی این ولایت و برنامه های سال 1399 بخش های سکتوری برای این ولسوالی ها و سایر ولسوالی های این ولایت، مورد بحث و ارزیابی قرار داده که بعد از جمع بندی، نتائج آن را به مقام عالی ریاست جمهوری تقدیم میگردد.

والی کابل در مورد ضرورت تأمین امنیت، بهبود معارف، تأمین نیازمندی های مردم از لحاظ برق، بهبود عرضه خدمات صحی، ضرورت اعمار بندهای کوچک آبی برای تامین آب آشامیدنی و زراعتی مردم ولایت کابل، رشد و انکشاف زراعت، اعمار سردخانه ها و ایجاد بازار های فروش برای محصولات باغی و زراعتی مرد ولایت کابل، کاریابی برای جوانان، مبارزه جدی با مواد مخدر و رسیده گی به معتادین، اشتغالزایی برای مردم، ارتقاء و نقش زنان در بخش حکومتداری محلی، تطبیق پروژه های انکشافی مطابق نیازمندی های مردم ولایت کابل، اعمار باغ های بزرگ، مساجد عیدگاه، ایجاد سرک ها در سطح شهر و ولسوالی ها، تحقق برنامه های میثاق شهروندی شمولیت سایر ولسوالی ها در این برنامه، رسمی شدن مساجد و رسیده گی به اسناد تحصیلی امامان، جلوگیری از غضب زمین های دولتی، استملاک به موقع اراضی ساحات بندهای شاه و عروس و للندر، مساعد ساختن زمینه کار برای قاضیان و سارنوالان در ولسوالی های مورد نیاز، تقویت هر چه بیشتر روابط دولت با مردم و شمولیت پیشنهادهای ولایت کابل در برنامه های سال 1399 و نیمه سال آینده وزارت های سکتوری و انکشاف متوازن تمام ولسوالی های ولایت کابل صحبت نمود.

بعدن وزیر انکشاف دهات، معین و سرپرست وزارت انرژی و آب، معین شهر سازی و اراضی، معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف، معین ترانسپورت، معین صحت عامه، رئیس عمومی برشنا، سرپرست اداره مستقل انکشاف زون پایتخت، رئیس شورای ولایتی، قوماندان عمومی گارنیزیون کابل و قوماندان امنیه ولایت کابل هر کدام در بخش های کاری شان، پیشرفت ها، اجراات و برنامه های سال 1399 خویش را برای ولسوالی های موسهی، چهارآسیاب، خاکجبار و سروبی و سایر ولسوالی های ولایت کابل طور همه جانبه بیان داشته و همکاری های بیشتر خودرا در مورد تحقق پیشنهادات مردم در گفتمان ملی با جلالتمآب محترم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و پیشنهادات مطرح شده اداره محلی ولایت کابل توسط محترم والی کابل در مورد این ولسوالی ها، ابراز داشتند.
قابل تذکره است که طی سال های گذشته و بخصوص طی دو سال اخیر در ولسوالی موسهی در بخش انکشاف دهات 6 پروژه، در بخش معارف 6 پروژه، در بخش صحت عامه 2 پروژه و در بخش زراعت 13 پروژه. در ولسوالی چهار آسیاب در بخش انکشاف دهات 9 پروژه، در بخش معارف 10 پروژه، در بخش صحت عامه 2 پروژه، در بخش زراعت 32 پروژه و در بخش حوزه دریایی 3 پروژه. در ولسوالی خاکجبار در بخش انکشاف دهات 9 پروژه، در بخش معارف 12 پروژه، در بخش صحت عامه 1 پروژه در بخش زراعت 28 پروژه و در بخش حوزه دریایی 3 پروژه و در ولسوالی سروبی در بخش انکشاف دهات 4 پروژه، در بخش معارف 32 پروژه، در بخش صحت 4 پروژه، در بخش زراعت 34 پروژه و در بخش حوزه دریایی 1 پروژه مورد تطبیق قرار گرفته است. همچنان در سایر ولسوالی های ولایت کابل در بخش انکشاف دهات 42 پروژه، در بخش زراعت 219 پروژه، در بخش حوزه دریایی 66 پروژه در بخش صحت عامه 17 پروژه و در بخش معارف 144 پروژه تطبیق گردیده است. علاوتآ برای ولسوالی های موسهی، چهارآسیاب، خاکجبار و سروبی در سال 1399 در بخش زراعت 29 پروژه و در بخش ترانسپورت 44 کیلومتر سرک سنگ فرش و در بخش برق اعمار 152 ترانسفارمر به ظرفیت 36670 کیلووات امپیر برای چهار ولسوالی فوق الذکر و نواحی شهر کابل پلان گردیده است.
در پایان نشست محمد یعقوب حیدری والی کابل طی صحبت مختصر شان از شرکت و همکاری مسئولین وزارت های سکتوری، ادارات ملکی و نظامی و نماینده های ولسوالی های 14 گانه ولایت کابل ابراز سپاس نموده، تحقق و تطبیق هدایات جلالتمآب محترم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را در گفتمان ملی و از مسئولیت های ملی و کاری وزارت های سکتوری، ادارات ملکی و نظامی واداره محلی ولایت کابل دانسته و آماده گی های اداره محلی ولایت کابل را به همکاری دوامدار وزارت های سکتوری و ادارات ملکی و نظامی این ولایت در زمینه اعلام داشتند.
و نشست امروزی که در فضای همکاری و هماهنگی لازم ارگان های دولتی و نظامی دایر گردیده بود به امید پیشرفت و ترقی کشور و تامین صلح سراسری پایان یافت.