والی کابل در دیدار با رئیس عمومی محاکم استیناف ولایت کابل روی حضور و موجودیت قاضیان در سطح ولسوالی های ولایت کابل تأکید کرد.

والی کابل در دیدار با رئیس عمومی محاکم استیناف ولایت کابل روی حضور و موجودیت قاضیان در سطح ولسوالی های ولایت کابل تأکید کرد.
17-دلو-1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل با قضاوتوال معراج الدین حامدی رئیس عمومی محاکم استیناف ولایت کابل در دفتر کاری شان دیدار و ملاقات کرد.
در این دیدار محمد یعقوب حیدری والی کابل روی حضور و موجودیت قاضیان در سطح ولسوالی های ولایت کابل در ساعات رسمی کار تأکید کرده و تقاضا بعمل آورد تا قاضیان بلاوقفه به وظایف شان در ولسوالی های ولایت کابل همه روزه حاضر گردیده و مشکلات کاری مردم را با درنظر داشت قوانین و مقررات نافذه کشور حل و فصل نموده و عدالت را در بخش های کاری شان رعایت نماید.
والی کابل همکاری نهاد های عدلی و قضایی را با اداره محلی ولایت کابل و ولسوالی های آن ضرورت کاری دانسته و توجه قاضیان محترم را در زمینه خواهان گردید تا مسایل کاری مردم ولایت کابل در محاکم همه روزه حل و فصل گردیده ونسبت به مسایل و قضایا اجراات قانونی بعمل آید و اداره محلی ولایت کابل از همکاری های تدوامدار محترم رئیس عمومی محاکم استیناف ولایت کابل ابراز سپاس نموده و خواهان همکاری های هر چه بیشتر آنها توسط محاکم در ولسوالی های ولایت کابل گردید.

والی کابل از اجرای قباله جات پروژه های مسیر خطی سرک های کابل-لوگر، پدوله، عرفانی و بدیل وزیر محمد اکبر خان ابراز قدردانی کرد.

در ادامه رئیس عمومی محاکم استیناف ولایت کابل از همکاری های اداره محلی ولایت کابل در سطح شهر و ولسوالی های ولایت کابل ابراز قدردانی نموده و وعده سپرد تا حضور و موجودیت قاضیان را در سطح ولسوالی های ولایت کابل تامین نموده و همچنان اطمینان داد که برای رسیده گی ، حل مشکلات دوسیه ها و عرضه خدمات به شهروندان ولایت کابل بموقع اجراات صورت خواهد گرفت.