قرارداد ماستر پلان فاضلاب شهر کابل میان شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان و کمپنی آلمانی دورش انترنیشنل به امضا رسید

 

قرارداد ماستر پلان فاضلاب شهر کابل میان شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان و کمپنی آلمانی دورش انترنیشنل به امضا رسید
16-دلو-1398
قرارداد ماستر پلان فاضلاب شهر کابل امروز میان شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان و شرکت آلمانی دورش انترنیشنل(Dorsch international ) در حضور داشت سرپرست وزارت مالیه، والی کابل، شاروال، رئیس زون مرکز، رئیس محیط زیست و نمایندگان ادارات ذیربط در مقر آن وزارت به امضاء رسید.
هدف از امضای قرارداد متذکره ترتیب اسناد تخنیکی سند ماستر پلان شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان می باشد که بر مبنای آن در آینده روند تطبیق آنرا آغاز نمایند.
قابل تذکر است که ارزش مجموعی این پروژه مبلغ ۳.۴ میلیون دالر آمریکایی می باشد که از جمله یک میلیون آن از طرف حکومت افغانستان و مبلغ ۲.۴ میلیون آن از طرف بانک انکشاف آلمان پرداخته می شود و ۲۲ ناحیه شهر کابل، تمام ساحات تجارتی و صنعتی این شهر را پوشش می دهد. که تکمیل این پروژه ۱۴ ماه را دربر خواهد گرفت.

قرارداد ماستر پلان فاضلاب شهر کابل میان شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان و کمپنی آلمانی دورش انترنیشنل به امضا رسید
16-دلو-1398
قرارداد ماستر پلان فاضلاب شهر کابل امروز میان شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان و شرکت آلمانی دورش انترنیشنل(Dorsch international ) در حضور داشت سرپرست وزارت مالیه، والی کابل، شاروال، رئیس زون مرکز، رئیس محیط زیست و نمایندگان ادارات ذیربط در مقر آن وزارت به امضاء رسید.
هدف از امضای قرارداد متذکره ترتیب اسناد تخنیکی سند ماستر پلان شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان می باشد که بر مبنای آن در آینده روند تطبیق آنرا آغاز نمایند.
قابل تذکر است که ارزش مجموعی این پروژه مبلغ ۳.۴ میلیون دالر آمریکایی می باشد که از جمله یک میلیون آن از طرف حکومت افغانستان و مبلغ ۲.۴ میلیون آن از طرف بانک انکشاف آلمان پرداخته می شود و ۲۲ ناحیه شهر کابل، تمام ساحات تجارتی و صنعتی این شهر را پوشش می دهد. که تکمیل این پروژه ۱۴ ماه را دربر خواهد گرفت.