پلان تدابیر سال 1399 برای ولسوالی های چهارده گانه ولایت کابل مورد بررسی قرار گرفته شد.

پلان تدابیر سال 1399 برای ولسوالی های چهارده گانه ولایت کابل مورد بررسی قرار گرفته شد.
16-دلو-1398
جلسه که به همین مناسبت در تالار جلسات مقام ولایت کابل برگزار گردید، در آن افزون بر محمد یعقوب حیدری والی کابل، نماینده اداره واحد عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، روئسای ادارات ولایت کابل و ولسوالان چهارده گانه ولایت کابل اشتراک داشتند.

به اساس هدایت جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ولسوالی های چهارده گانه ولایت کابل که قرار است پروژه های کمپلکس اداری ولسوالی ها، سرکها، بند های آبگردان، چک دم ها، حضیره ها، پارک های سبز، مکاتب، استدیوم و جمنازیوم ورزشی، باغ های بزرگ و قوریه زار ها اعمار گردد، در این جلسه از ولسوالان ولایت کابل خواسته شد تا مطابق نیازمندی های مردم طرح پلان تدابیری خویش را با اداره محلی ولایت کابل شریک نموده و آن طرح توسط اداره محلی ولایت کابل به اداره واحد عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهور اسلامی افغانستان ارائه و توسط آن اداره دیزاین و تطبیق خواهد گردید.

والی کابل به ولسوالان ولایت کابل هدایت داد تا روی طرحی کار نمایند که بتواند تمام ولسوالی ها با اعمار سرک ها اصلی و فرعی باهم وصل گردیده و همچنان از آنان خواست تا لست غاصبین زمین های دولتی، شهرک ها، مجتمع های رهایشی، ساحات تجارتی و قطعات بزرگ کدستری را طی جدول جداگانه هر چه عاجل الی 7 روز کاری با درک مسئولیت ترتیب و به مقام ولایت کابل ارسال نمایند.