والی کابل با وزیر وزارت ارشاد، حج و اوقاف کشور ملاقات کرد.

 

والی کابل با وزیر وزارت ارشاد، حج و اوقاف کشور ملاقات کرد.
16-دلو-1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل با مولوی عبدالحکیم منیب وزیر وزارت ارشاد، حج واوقاف کشور درحالیکه معاون امور اجتماعی ولایت کابل و عده ازهیئت رهبری وزارت حضور داشتند، دیدار و ملاقات کرد.

این ملاقات که در دفتر کاری وزیر وزارت ارشاد، حج و اوقاف صورت گرفت، نخست محمد یعقوب حیدری والی کابل روی مشکلات عمده حکومتداری محلی در سطح ولایت کابل، بخصوص مشکلات و محدودیت های تشکیلاتی و صلاحیت های اجراییوی و مدیریتی اداره محلی این ولایت در تناسب با سایر ولایات کشور، فقدان واحد های دومی برخی از وزارت خانه ها و ادارات مستقل دولتی در ولایت کابل و عدم هماهنگی برخی از واحد های دومی وزارت خانه ها و ادارات مستقل دولتی با اداره محلی ولایت کابل توضیحات مشخص و همه جانبه ارائه نمودند.
والی کابل مدغم شدن ادارات موازی را بمنظور رسیده گی و عرضه خدمات بهتر برای شهروندان بتاسی ازطرح تقویت حکومتداری خوب محلی در ولایت کابل که اخیراً مورد منظوری مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفته، یک گام موثر عنوان نموده گفت که با مدغم شدن ریاست ارشاد، حج و اوقاف با بخش مساجد شهر کابل آن وزارت فرصتی را برای ارائه خدمات بهتر و بموقع برای شهروندان مساعد خواهد نمود.
در ادامه مولوی عبدالحکیم منیب وزیر وزارت ارشاد، حج و اوقاف از طرح و برنامه های ولایت کابل حمایت نموده و برای تحقق آن کمیتۀ را تعین کرد تا موضوع را همه جانبه بررسی نموده و مطابق آن تصامیم لازم را اتخاذ نموده و مورد تطبیق قرار خواهند داد.

والی کابل با وزیر وزارت ارشاد، حج و اوقاف کشور ملاقات کرد.
16-دلو-1398
محمد یعقوب حیدری والی کابل با مولوی عبدالحکیم منیب وزیر وزارت ارشاد، حج واوقاف کشور درحالیکه معاون امور اجتماعی ولایت کابل و عده ازهیئت رهبری وزارت حضور داشتند، دیدار و ملاقات کرد.

این ملاقات که در دفتر کاری وزیر وزارت ارشاد، حج و اوقاف صورت گرفت، نخست محمد یعقوب حیدری والی کابل روی مشکلات عمده حکومتداری محلی در سطح ولایت کابل، بخصوص مشکلات و محدودیت های تشکیلاتی و صلاحیت های اجراییوی و مدیریتی اداره محلی این ولایت در تناسب با سایر ولایات کشور، فقدان واحد های دومی برخی از وزارت خانه ها و ادارات مستقل دولتی در ولایت کابل و عدم هماهنگی برخی از واحد های دومی وزارت خانه ها و ادارات مستقل دولتی با اداره محلی ولایت کابل توضیحات مشخص و همه جانبه ارائه نمودند.
والی کابل مدغم شدن ادارات موازی را بمنظور رسیده گی و عرضه خدمات بهتر برای شهروندان بتاسی ازطرح تقویت حکومتداری خوب محلی در ولایت کابل که اخیراً مورد منظوری مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفته، یک گام موثر عنوان نموده گفت که با مدغم شدن ریاست ارشاد، حج و اوقاف با بخش مساجد شهر کابل آن وزارت فرصتی را برای ارائه خدمات بهتر و بموقع برای شهروندان مساعد خواهد نمود.
در ادامه مولوی عبدالحکیم منیب وزیر وزارت ارشاد، حج و اوقاف از طرح و برنامه های ولایت کابل حمایت نموده و برای تحقق آن کمیتۀ را تعین کرد تا موضوع را همه جانبه بررسی نموده و مطابق آن تصامیم لازم را اتخاذ نموده و مورد تطبیق قرار خواهند داد.