والی کابل با رئیس و اعضای شورای محلی چهلستون در دفتر کاری شان دیدار کرد.

والی کابل با رئیس و اعضای شورای محلی چهلستون در دفتر کاری شان دیدار کرد.
16-دلو-1398
در این دیدار نخست رئیس و برخی از اعضای شورا روی مشکلات اجتماعی ناحیه هفتم حصه اول چهلستون (عدم عرضه برق دوامدار، نبود سرک های معیاری، نبود کلینیک صحی و نبود شبکه آب رسانی) بحث و صحبت کردند و آنرا مشکلات عمدۀ مردم محل عنوان نموده و از اداره محلی ولایت کابل خواستند تا به آن رسیده گی لازم صورت گیرد.
همچنان از والی کابل خواستند تا محمد فاروق نیازی وکیل گذر حصه اول چهلستون را که چندین سال است منحیث وکیل گذر ایفای وظیفه مینماید وی را دوباره منحیث وکیل گذر معرفی نمایند.
در ادامه والی کابل ضمن خوش آمدید، بر حل مشکلات اجتماعی مردم ناحیه هفتم شهر کابل اطمینان داده و به ادارات ذیربط هدایت داد تا هر چه عاجل به مشکلات مردم رسیده گی بموقع نمایند.
والی کابل از تعین وکیل گذر حصه اول چهلستون اطمینان داده گفت که موضوع با ادارات مربوطه شریک و حل خواهد گردید.